Via practica 3/2020

Artériová hypertenzia u mladistvých

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Výskyt artériovej hypertenzie u mladistvých v ostatných rokoch významne stúpol, čo sa pripisuje predovšetkým zvýšenej prevalencii nadhmotnosti a obezity. V diagnostickom procese je potrebné vylúčiť sekundárnu formu artériovej hypertenzie, zhodnotiť hypertenziou navodené orgánové poškodenie, ako i ďalšie kardiovaskulárne a metabolické rizikové faktory. Diagnostike artériovej hypertenzie a zhodnoteniu efektívnosti liečby napomáha i ambulantné monitorovanie krvného tlaku. V terapii sa už u jedincov s vyšším normálnym tlakom odporúča zmena životného štýlu s optimalizáciou hmotnosti. Farmakologická liečba je indikovaná v prípade artériovej hypertenzie

  1. stupňa s ďalšími rizikovými faktormi, pri artériovej hypertenzii vyššieho stupňa, ako i pri sekundárnej hypertenzii. Výber medikácie je závislý aj od sprievodných ochorení, rizikových faktorov a poznania nežiaducich účinkov liekov. Cieľom je dlhodobá normalizácia hodnôt krvného tlaku na zabránenie kardiovaskulárnym komplikáciám.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia u mladistvých, diagnostika, nefarmakologická liečba, farmakologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arterial hypertension in adolescents

The prevalence of arterial hypertension in adolescents has significantly increased during recent years, among others due to an increase in the prevalence of overweight and obesity. It is necessary in the diagnostic process to exclude secondary hypertension, to determine end-organ damage and the assessment of additional cardiovascular and metabolic risk factors. Also ambulatory blood pressure monitoring helps diagnose arterial hypertension and evaluate treatment effectiveness. Even for individuals with high normal blood pressure values, life style modifications with weight optimization are recommended. Pharmacological treatment is indicated for Grade 1 arterial hypertension with additional risk factors, higher grade arterial hypertension, and secondary hypertension. The choice of medication should be based on concomitant diseases and risk factors as well as the side effect profile. The aim is a long-lasting normalization of blood pressure in order to prevent cardiovascular complications.

Keywords: arterial hypertension in adolescents, diagnostics, non-pharmacological treatment, pharmacological treatment