Via practica 2/2005

Arteriálna hypertenzia a športová aktivita

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Hypertenzia je jeden z najčastejších medicínskych problémov dnešných pacientov a aj mierne zvýšenie tlaku krvi môže byť spojené so zdravotnými rizikami. Hypertenzia je tiež najčastejším kardiovaskulárnym stavom u aktívnych športovcov. Dôkladné porozumenie patofyziológie hypertenzie, zvlášť vzťahu účinkov cvičenia k nej, môže pomôcť lekárovi odporučiť jej najefektívnejšiu medikamentóznu i nemedikamentóznu liečbu. Pravidelné, najmä aeróbne cvičenie pomáha predchádzať, ale aj liečiť hypertenziu. U hypertonikov sa preukázalo, že aeróbne cvičenie má vplyv na zníženie systolického i diastolického tlaku krvi približne o 10 mmHg. Správny manažment tlaku krvi môže pomôcť pacientom s hypertenziou začať, pokračovať v cvičení, prípadne súťažiť bezpečne, majúc kontrolu nad rozvojom dlhodobých komplikácií.

Kľúčové slová: hypertenzia, cvičenie, šport.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ARTERIAL HYPERTENSION AND SPORT ACTIVITY

Hypertension is one of the most common medical problems in today‘s patients, and even slight elevations in blood pressure can be associated with health risks. Hypertension is also the most common cardiovascular condition in competitive athletes. A thorough understanding of the pathophysiology of the condition, especially as it relates to the effects of exercise, can help physicians recommend the most effective pharmacologic and nonpharmacologic therapies. Regular aerobic exercise helps prevent and treat hypertension. In patients who already have hypertension, such exercise has been shown to lower systolic and diastolic blood pressure by a mean of 10 mm Hg. Skillful management of blood pressure can help hypertensive patients continue to exercise and compete safely, while guarding against the development of long-term complications.

Keywords: hypertension, exercise, sports.