Via practica 2/2017

Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení

Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH

Fibrilácia predsiení (FP) je častou arytmiou, ktorej výskyt rastie exponenciálne. FP sa spája so zhoršenou kvalitou života, so zvýšenou úmrtnosťou, predovšetkým kardiovaskulárnou a spôsobuje 20 – 30 % všetkých mozgových príhod (MP). Na odhadovanie rizika MP u pacientov s FP odporúčame používať CHA2DS2-VASc skóre. Na zhodnotenie krvácavého rizika u pacientov s FP bolo vytvorených niekoľko rizikových krvácavých skóre, ktoré poukazujú na modifikovateľné a nemodifikovateľné rizikové faktory krvácania. Nové orálne antikoagulanciá (NOAK) (priamy inhibítor trombínu dabigatran a inhibítory faktora Xa apixaban, edoxaban a rivaroxaban) sú vhodnou alternatívou k antagonistom vitamínu K na prevenciu MP u pacientov s FP. Ich využitie v klinickej praxi rýchlo rastie. Orálna antikoagulačná liečba na prevenciu tromboembolizmu je odporúčaná všetkým mužom s FP s CHA2DS2-VASc skóre ≥ 2 a ženám s FP s CHA2DS2-VASc skóre ≥ 3. Monoterapia protidoštičkovými látkami u pacientov s FP pre prevenciu MP nie je odporúčaná bez ohľadu na riziko MP. Kombinácia orálnymi antikoagulanciami a inhibítormi trombocytov zvyšuje u pacientov s FP riziko krvácania, a ak nie je iná indikácia na inhibíciu trombocytov, je potrebné sa jej vyhnúť. U pacientov s FP s predchádzajúcou MP sa odporúča preferovať NOAK pred antagonistami vitamínu K alebo aspirínom.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, antagonisty vitamínu K, nové orálne atikoagulanciá, rizikové skóre

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation

Atrial fibrillation (AF) is a common arrhythmia, which incidence is increasing exponentially. AF is associated with reduced quality of life, increased mortality, especially cardiovascular and 20 – 30 % of all strokes are due to AF. We recommend estimating stroke risk in AF patients based on the CHA2DS2-VASc score. Several bleeding risk scores have been developed to identify modifiable and non-modifiable risk factors for bleeding. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) (the direct thrombin inhibitor dabigatran and the factor Xa inhibitors apixaban, edoxaban, and rivaroxaban) are suitable alternatives to vitamin K antagonists for stroke prevention in AF. Their use in clinical practice is increasing rapidly. Oral anticoagulation therapy to prevent thromboembolism is recommended for all male AF patients with a CHA2DS2-VASc score of 2 or more and all female AF patients with a CHA2DS2-VASc score of 3 or more. Antiplatelet monotherapy is not recommended for stroke prevention in AF patients, regardless of stroke risk. Combinations of oral anticoagulants and platelet inhibitors increase bleeding risk and should be avoided in AF patients without another indication for platelet inhibition. NOACs are recommended in preference to VKAs or aspirin in AF patients with a previous stroke.

Keywords: atrial fibrillation, vitamin K antagonists, new oral anticoagulation, risk score