Via practica 1/2008

ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA – NOVÉ POZNATKY V LIEČBE

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Daniel Žlnay, CSc., MUDr. Martin Žlnay

Ankylozujúca spondylitída (AS) je chronická zápalová reumatická choroba, ktorá primárne postihuje axiálny skelet. Progresivita choroby vo veľkej miere závisí od zápalovej aktivity. Terapeutické ovplyvnenie je na rozdiel od reumatoidnej artritídy značne obmedzené. Cieľom liečby AS je nielen ovplyvnenie zápalového procesu, ale aj predchádzanie štrukturálnemu poškodeniu a zachovanie funkcie. Za zlatý štandard liečby AS sa donedávna považovala fyzioterapia a liečba nesteroidovými antiflogistikami (NSA), ktorá u 60 – 80 % prípadov zmenšuje zápalovú bolesť chrbtice. Sústavné podávanie NSA môže podľa posledných poznatkov ovplyvniť aj rtg progresiu. Liečba DMARDs (chorobu modifikujúce antireumatické lieky), účinná pri reumatoidnej artritíde (RA), má minimálny efekt na axiálnu formu ankylozujúcej spondylitídy. Sulfasalazín sa ukázal čiastočne účinný pri periférnej forme, pre použitie methotrexatu (MTX) a leflunomidu chýbajú kontrolované štúdie. Kortikoidy sa zvyčajne krátkodobo aplikujú pri periférnej artritíde a entezitíde. Skutočnosťou zostáva, že významnú úlohu v imunopatogenéze AS zohráva tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α). Jeho zvýšené koncentrácie sa našli u pacientov s AS v sére, synoviálnej tekutine a v SI-kĺboch. Anti-TNF liečba infliximabom a etanerceptom sa ukázala ako vysoko účinná u pacientov s rezistentnou formou AS na konvenčnú liečbu s poklesom aktivity choroby (50 % zlepšenie u viac ako polovice pacientov), zlepšením funkcie a spomalením štrukturálneho postihnutia. MRI štúdie pri anti-TNF liečbe preukázali redukciu zápalovej aktivity v oblasti sakroiliakálnych (SI) kĺbov a chrbtice. Účinnosť adalimumabu pri AS taktiež potvrdili štúdie, jeho použitie pri AS je nádejné. Efekt talidomidu ukázali randomizované klinické štúdie, ale pre závažné nežiaduce účinky je jeho použitie obmedzené. V ostatnom čase sa študuje liečba pamidronátom, výsledky sú zatiaľ kontroverzné. Lepšie pochopenie patogenézy AS viedlo k zavedeniu nových terapeutických postupov s výrazným ovplyvnením aktivity a funkčného stavu chorých.

Kľúčové slová: ankylozujúca spondylitída, biologická liečba, anti-TNF liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANKYLOSING SPONDYLITIS – NEWS IN THERAPY

Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, immunologically mediated rheumatic disease whose progression largely depends on the extent of inflammatory activity. In contrast to rheumatoid arthritis (RA), therapeutic control of AS is very limited. Therapy of ankylosing spondylitis should not only control inflammatory processes, but also prevent structural damages and maintain the functions. Until recently, physiotherapy and nonsteroidal antiphlogistics (NSA) therapy was a gold standard of AS treatment. NSA therapy alleviates inflammatory pain of spine in 60 to 80 % of patients. According to the most recent findings, long-term administration of NSA can affect also X-ray progression. DMARD therapy, which is efficient in RA, has insignificant effect on axial form of AS. Sulfasalazine proved to be efficacious against peripheral form of AS; administration of MTX and leflunomide is not supported by controlled studies. Peripheral arthritis and enthesitis is usually treated by short-term application of corticoids. The fact remains that an important role in AS immunopathogenesis is played by TNF-α whose increased levels were found in patients with AS in serum, synovial fluid and SI joints. Anti-TNF therapy with infliximab and etanercept proved to be highly efficacious in patients with AS resistant to conventional therapy. Infliximab and etanercept reduced the disease activity (50 % improvement in more than half of patients), improved the function and slowed down the structural damage. MRI studies of anti-TNF therapy proved reduction of inflammatory activity in SI joints and spine. Other studies verified the efficacy of adalimumab in AS therapy and showed that adalimumab is a promising drug. Also, several randomized clinical studies proved efficacy of thalidomide whose administration, however, is limited by its severe adverse effects. Until now, the results of studies focused on pamidronate therapy appear to be rather controversial. Better understanding of AS pathogenesis led to implementation of new therapeutic procedures that significantly improve activity and functional condition of patients.

Keywords: ankylosing spondylitis, biological therapy, anti-TNF therapy.