Via practica S3/2009

Algoritmus liečby chronickej hepatitídy B podľa odporúčaní EASL 2009

MUDr. Michal R. Piják, MUDr. Veronika Csibová

V tomto prehľade autori predkladajú nový terapeutický algoritmus liečby chronickej HBV infekcie na základe smernice Európskej spoločnosti pre štúdium pečene (EASL) pre diagnostiku, monitorovanie a liečbu chronickej HBV infekcie, publikovanej vo februári 2009. Ide o inováciu pôvodnej smernice z roku 2002 na základe nových poznatkov o prirodzenom priebehu HBV infekcie a niekoľkých nových liekov zavedených do liečby, ako sú peginterferón alfa-2a a tri nové nukleoz(t)idové analógy (entekavir, telbivudín a tenofovir). Tento inovovaný konsenzus zahrňuje revidované definície odpovede na liečbu, stručný prehľad účinnosti súčasných terapií, stratégie liečby a manažment zlyhania terapie, ako aj spôsoby monitorovania počas liečby. Smernica tiež zahrňuje odporúčania pre manažment infekcie u tehotných, detí, zdravotníckych pracovníkov, u osôb koinfikovaných HCV a HIV a u pacientov dostávajúcich chemoterapiu a imunosupresívnu liečbu. Navyše sa rozoberajú dôležité rozdiely medzi pôvodnými odporúčaniami EASL z roku 2002 a najnovšími odporúčaniami AASLD (Americká spoločnosť pre štúdium chorôb pečene), APASL (Ázijsko-pacifická spoločnosť pre štúdium pečene) a Panelom amerických expertov v hepatológii.

Kľúčové slová: hepatitída B, liečba, odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment algorithm for chronic hepatitis B according to the 2009 EASL guidelines

In this review, the authors propose a new treatment algorithm for the management of chronic hepatitis B virus infection according to the 2009 EASL (European Association for the Study of the Liver) Clinical Practice Guidelines for diagnosis, monitoring and treatment of chronic HBV infection, published in February 2009. These guidelines originally published in 2002 have been updated on enhanced understanding of the natural history of HBV infection and the licensure of several new drugs including peginterferon alfa-2a and three new oral nucleos(t)ides (entecavir, telbivudine and tenofovir). The update to the original consensus statement includes revised definition of endpoints and response to therapy, a brief synopsis of the efficacy of currently approved therapies, strategies for treatment and management of treatment failure as well as on-treatment monitoring. The guidelines also include new recommendations for the management of pregnant women, children, healthcare workers and individuals co-infected with the hepatitis C virus and HIV. In addition, important differences are discussed between original 2002 EASL guidelines and recent guidelines developed by the AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), the APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver) and the U.S. panel of nationally recognized liver specialists.

Keywords: hepatitis B, therapy, guidelines.