Via practica 11/2007

AKÚTNY INFARKT MYOKARDU: ZÁSADY AKTUÁLNEHO MANAŽMENTU

I. interná klinika MFN, Martin

Akútny koronárny syndróm (AKS) je v priemyselných krajinách hlavnou príčinou mortality. Podľa EKG obrazu delíme AKS na dve hlavné skupiny: 1. infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST (STEMI) a 2. AKS bez elevácií segmentov ST (NSTE AKS). Patofyziologickým podkladom STEMI je uzáver infarktovej koronárnej tepny, liečebná stratégia spočíva v rýchlom uskutočnení reperfúznej liečby (priama perkutánna intervencia alebo aplikácia fibrinolytického agens). Úspešná a včasná reperfúzia myokardu ovplyvní veľkosť infarktového ložiska a ochráni systolickú funkciu ľavej komory. V prípade NSTEAKS aplikujeme komplexnú farmakologickú liečbu a vykonávame rizikovú stratifikáciu. Podľa výšky rizikového skóre sa potom rozhodujeme pre invazívnu stratégiu alebo volíme konzervatívny postup. U všetkých pacientov s AKS má kľúčovú úlohu úprava životosprávy a dôsledná modifikácia rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST, infarkt myokardu bez elevácií segmentov ST, nestabilná angína, fibrinolytická liečba, priama perkutánna koronárna intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: ACTUAL MANAGMENT PRINCIPLES

Acute coronary syndromes represent leading cause of mortality in developed countries. Two categories of patients may be encountered: 1. myocardial infarction with persistent ST segments elevation (STEMI) and 2. acute coronary syndrome without ST segment elevation (NSTEACS). In STEMI total occlusion of coronary artery prevails and rapid reperfusion by primary angioplasty or fibrinolytic therapy is the main therapeutic objective. Successful and persistent reperfusion may influence myocardial infarction size and preserve left ventricular systolic function. In NSTE ASC patients are both complex pharmacological therapy and early risk stratification very important. Based on risk score result we can choose invasive strategy or conservative approach. Life style modification and consistent treatment of cardiovascular risk factors play key role in management of all ACS patients.

Keywords: acute coronary syndrome, myocardial infarction with ST segments elevation, acute coronary syndrome without ST segment elevation, unstable angina, fibrinolytic therapy, direct angioplasty.