Via practica 2/2023

Akútne poškodenie obličiek pri infekcii COVID-19 – kazuistika

MUDr. Martina Slováčiková, MUDr. Milica Suchánková, CSc., doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

Cieľ: V príspevku poukazujeme na závažnú komplikáciu infekčného ochorenia COVID-19, akým je akútne obličkové poškodenie (AKI). V čase pandémie infekcie COVID-19 sa naša pozornosť upriamovala na dominantne postihnutý orgán, ktorým boli pľúca, avšak práve pridružené preexistujúce komorbidity alebo akútne vzniknuté komplikácie vrátane AKI negatívne moderovali priebeh, prognózu a mortalitu tejto závažnej infekcie. Kazuistika: Opisujeme 72-ročného polymorbídneho pacienta prijatého pre celkové zhoršenie stavu, febrility, sťažené dýchanie, zníženie príjmu potravy a rozvoj poruchy vedomia, s pozitivitou SARS-CoV-2 antigénového testu a diagnózou pneumónia COVID-19. V čase prijatia bol pacient anurický, s laboratórnym korelátom AKI. Počas hospitalizácie s komplexným manažmentom zameraným na zvládnutie infekcie COVID-19 aj na AKI došlo k postupnej reštitúcii ako zápalových, tak aj obličkových parametrov. Aj napriek neskorému rozpoznaniu rizikových faktorov rozvoja AKI v predhospitalizačnom období a závažnému priebehu infekcie COVID-19 s rozvojom syndrómu multiorgánového zlyhania sa nám podarilo priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia. Záver: Včasné rozpoznanie rizikových skupín osôb a rizikových faktorov rozvoja AKI pri infekcii COVID-19 s následnou realizáciou preventívnych opatrení pred aj počas hospitalizácie významnou mierou prispieva k ovplyvneniu priebehu ochorenia, ako aj závažných dôsledkov, nielen z hľadiska mortality, ale aj progresie a rozvoja chronického obličkového ochorenia s potrebou renálnej eliminačnej liečby, ktorá negatívnym spôsobom ovplyvňuje kvalitu života.

Kľúčové slová: akútne obličkové poškodenie, infekcia COVID-19, rizikové faktory, etiopatogenéza, prevencia

Acute kidney injury in COVID-19 infection – case report

Aim: The aim of this case report is to highlight a serious complication of infection COVID-19 such as acute kidney injury (AKI) is. At the time of the COVID-19 pandemic, our attention was focused on the dominant organ affected, which was the lung; however, it was the associated preexisting comorbidities or acute complications, including AKI, that negatively moderated the course and prognosis and mortality of this serious infection. Case report: In the case report we describe the case of a 72-year-old polymorbid patient admitted for general worsening of the condition, febrility, difficulty breathing, reduction of food intake, and the development of impaired consciousness with a positive SARS-CoV-2 antigen test with a diagnosis of COVID-19 pneumonia. At the time of admission, the patient was anuric with a laboratory correlate of AKI. During the hospitalization, with the complex management aimed at the infection of COVID-19 as well as at AKI, there was a gradual restitution of both inflammatory and renal parameters. Despite the late recognition of risk factors for the development of AKI in the pre-hospitalization period and the severe course od COVID-19 infection with the development of the multiorgan failure syndrome, we managed to favorably influence the course of the disease. Conclusion: Early recognition of risk groups and risk factors for the development of AKI in COVID-19 infection, followed by the implementation of preventive measures before and during hospitalization, contribute significantly to the course of the disease as well as to the serious consequences, not only in terms of mortality, but also in terms of progression, the development of chronic kidney disease and the need for renal replacement therapy, which adversely affects the quality of life.

Keywords: acute kidney injury, COVID-19 infection, risk factors, etiopathogenesis, prevention