Via practica 10/2008

AKTUÁLNE ZMENY V EPIDEMIOLÓGII VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD A & B

MUDr. Jarmila Pertinačová

Zo skupiny najmenej piatich vírusových hepatitíd sú v súčasnosti k dispozícii očkovacie látky iba proti vírusovej hepatitíde A (VHA) a B (VHB). Tieto dva typy vírusových hepatitíd sú rozšírené na celom svete, ale v prevalencii jednotlivých nákaz sú veľké geografické rozdiely. Na území Slovenskej republiky je trvale vysoká chorobnosť na VHA vo východoslovenských regiónoch, kde sa ochorenia kumulujú v lokalitách s nízkou hygienickou úrovňou a šíria sa priamym kontaktom v skupine hlavne 1 až 4-ročných detí. Smerom k západnej časti Slovenska incidencia klesá, u detí do 15 rokov sa ochorenie prakticky nevyskytuje a maximum chorobnosti sa presúva do skupiny 25 až 34-ročných dospelých osôb. Tieto regióny so zníženou cirkuláciou vírusu a vysokým počtom vnímavých osôb sú ľahkým terčom pre zavlečenie nákazy z iných oblastí SR s následne vysokou chorobnosťou. Výskyt VHB je značne ovplyvnený zavedením plošného očkovania, ktoré sa u dojčiat vykonáva od roku 1998 a u adolescentov od roku 2004. Pred i po zavedení očkovania bola najvyššia chorobnosť pri VHB evidovaná v krajoch východného Slovenska. K zmene došlo v roku 2005, odkedy je najvyššia chorobnosť hlásená v Bratislavskom kraji s maximálnou vekovo špecifickou chorobnosťou opäť v skupine 25 až 34-ročných dospelých osôb. V prevencii VHA i VHB sú k dispozícii bezpečné a účinné vakcíny. Pri súčasných zmenách v epidemiológii vírusových hepatitíd je dôležité, aby tieto ochorenia vstúpili do pozornosti praktických lekárov, ktorí špecifickou profylaxiou môžu výrazne znížiť ich výskyt.

Kľúčové slová: VHA, VHB, endemicita, epidemiológia, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRESENT CHANGES IN THE VHA AND VHB HEPATITIS EPIDEMIOLOGY IN SLOVAKIA

Out of at least five viral hepatitides, there are vaccines available only against hepatitis A (VHA) and hepatitis B (VHB). These two hepatitis types are widespread around the globe, however, there are great geographic differencies in the prevalence of individual infections. Continuously high VHA morbidity in eastern regions of Slovakia is cumulating in locations with low sanitary standards, where the disease spreads through straight contact mostly within the group of children aged 1–4. The incidence decreases towards the western part of Slovakia, where the disease does not occur in children under 15 years of age and the maximum morbidity affects the group of adults aged 25–34. These regions with decreased circulation of the virus and a high proportion of susceptible persons are an easy target for spreading the infection from other regions of Slovakia and resulting in a high morbidity. The incidence of VHB has been strongly influenced by the universal mass vaccination which was introduced in 1998 for infants and in 2004 for adults. Both before and after the introduction of vaccination, the highest VHB morbidity was recorded in the eastern regions of Slovakia. A change came in 2005 – since then the highest morbidity has been reported in the Bratislava region with the maximum age-specific morbidity in the group of adults aged 25–34. In providing prevention against VHA and VHB, efficient and safe vaccines are available. Due to the present changes in the epidemiology of viral hepatitides, it is important that general practicioners pay attention to this matter and help significantly lower the incidence by means of specific prophylaxis.

Keywords: VHA, VHB, endemicity, epidemiology, vaccination.