Via practica 2/2008

AKTUÁLNE MOŽNOSTI OVPLYVNENIA FREKVENCIE SRDCA PRI STABILNEJ ANGÍNE PEKTORIS

MUDr. Ivan Majerčák

Liečba stabilnej anginy pectoris vychádza z jej patofyziologického podkladu, ktorým je nepomer medzi dodávkou a potrebou kyslíka v myokarde. Z klinického hľadiska možno spotrebu kyslíka v myokarde vyjadriť súčinom frekvencie srdca a systolického tlaku. Liečba stabilnej AP sa preto musí posudzovať podľa vplyvu na frekvenciu srdca. Zníženie frekvencie srdca možno dosiahnuť pravidelným cvičením, beta-blokátormi, niektorými blokátormi kalciového kanála a ivabradínom.

Kľúčové slová: stabilná angina pectoris, frekvencia srdca, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HEART RATE AND STABLE CORONARY ARTERY DISEASE – CURRENT DECISIONS

The treatment of chronic stable coronary artery disease is based on pathophysiological principle – disproportion between myocardial oxygen demand and delivery. The oxygen demand could be simply expressed from the clinical point of view as a composition of heart rate and systolic pressure. Heart rate is the target in considering stable coronary artery disease treatment. Regular physical activity, betablockers, some calcium channel blockers and ivabradin are treatment of choice in lowering hear rate.

Keywords: stable angina pectoris, heart rate, cardiovascular risk.