Via practica 7-8/2008

AKROMEGÁLIA – DIAGNOSTICKY PODHODNOTENÉ OCHORENIE

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., MUDr. Ľudmila Trejbalová

Akromegália svojimi dysmorfiami nielen strpčuje život pacientom, ale v dôsledku orgánových a metabolických komplikácií zvyšuje morbiditu a mortalitu. Klinická symptomatológia sa vyvíja nenápadne a pomaly. Väčšina pacientov sa preto diagnostikuje neskoro, v štádiu kostných dysmorfií a veľkých adenómov hypofýzy. V súčasnosti sú presne definované kritériá hormonálnej kontroly ochorenia, ktorých dosiahnutie znamená normalizáciu mortality pacientov. Popri neurochirurgickej liečbe a stereotaktickej rádiochirurgii sa do popredia dostáva aj medikamentózna terapia. Úspech liečby však závisí hlavne na včasnom zachytení ochorenia. Autori poukazujú na niektoré počiatočné a menej známe prejavy akromegálie, rozpoznanie ktorých umožňuje včasnú diagnostiku a účinnú liečbu.

Kľúčové slová: akromegália, rastový hormón, klinický obraz, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACROMEGALY – DIAGNOSTICALLY UNDERESTIMATED DISEASE

Acromegaly with its disfigurements not only embitters the life of the patients, but due to its organ and metabolic complications increases morbidity and mortality. Clinical symptomatology develops inconspicuously and slowly. In majority of cases the diagnosis is delayed and the patients are shown to harbor bone dysmorphic changes and pituitary macroadenomas. At present there are defined exact criteria for hormonal control of the disease. Achievement of these goals results in mortality normalisation. Recently, in addition to neurosurgery and stereotactic radiosurgery medical treatment is coming to the force. Success of therapy depends mainly on early diagnosis of the disease. The authors notify some initial and less known signs of acromegaly. Cognition of them enables early diagnostics and effective treatment.

Keywords: acromegaly, growth hormone, clinical picture, diagnostics, treatment.