Via practica 4/2020

Ako redukovať mortalitu a morbiditu na kardiovaskulárne ochorenia v Slovenskej republike

Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Ischemická choroba srdca (ICHS) a mozgová cievna príhoda sú vo svete najväčšími zabijakmi. Dobrá správa je, že 80 % kardiovaskulárnych chorôb možno predísť zmenami životného štýlu, najúčinnejší spôsob spočíva v redukcii úrovne rizikových faktorov. Malé pozitívne zmeny rizikových faktorov v populácii znamenajú veľkú redukciu týchto chorôb, väčšiu ako pri veľkých investíciách do nových liekov a nových prístrojových technológií vrátane invazívnych procedúr. V práci prezentujeme konkrétne príklady, ako zmeniť denné menu, ako navrhnúť primerané telesné aktivity a dosiahnuť redukciu prevalencie obezity. Pre zdravotný systém Slovenskej republiky sú navrhnuté konkrétne opatrenia s cieľom dosiahnuť pokles úrovne rizikových faktorov, a tak redukovať morbiditu a mortalitu na kardiovaskulárne ochorenia a predĺženie strednej hodnoty zdravého života. Opatrenia pre primárnu sféru zahrnujú monitoring hladín rizikových faktorov kapitovaných poistencov, ktorí podliehajú preventívnym prehliadkam, a uplatnenie pozitívnej ekonomickej stimulácie pre lekárov i poistencov pri priaznivom vývoji týchto hladín prostredníctvom zdravotných poisťovní. Ďalej je potrebné zaviesť základný manažment obezity v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a zakladanie ambulancií pre účinný manažment kardiovaskulárneho rizika pacientov vedených sestrou. V oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti je potrebná implementácia kardiologických stacionárov ako miest pre výkon ambulantnej kardiovaskulárnej rehabilitácie. V oblasti verejného zdravotníctva je nutné presadiť diferencované zdaňovanie potravín podľa ich účinkov na zdravotný stav obyvateľstva a vytvorenie národného centra klinickej excelencie, ktoré bude vydávať odporúčania v oblasti životného štýlu, potravinových doplnkov a nových klinických diagnostických a terapeutických postupov určených pre odborníkov i širokú verejnosť.

Kľúčové slová: kardiovaskulárne rizikové faktory, výživa, kardiotréning, zdravotná politika a zdravotný systém, zdravotné poisťovne

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to reduce cardiovascular diseases mortality and morbidity in Slovak republic

Ischaemic heart disease (IHD) and stroke are the world’s biggest killers. The good news is that 80 % of cardiovascular diseases can be prevented with healthy lifestyle habits. The most effective approach to improve this situation is the reduction of risk factors levels. Small positive shifts of risk factors, across a whole population consistently leads to greater reductions in disease burden than the huge investment to the new drugs and devices including invasive procedures. We present some concrete examples of daily menu, adequate exercise proposals and obesity management how to reach recommended risk factors values. For the health care system of Slovak republic are concrete proposals presented with the aim to reduce cardiovascular morbidity and mortality and prolong averaged value of healthy life. Proposed proceeding include long term monitoring of patient´s risk factors and basal obesity management in primary care, nurse led clinics establishment and introducing of positive economic stimulation to decrease levels of risk factors in population by health insurance companies. In the specialized sphere include implementation of ambulatory cardiovascular rehabilitation in cardiology care centers. In the public health area include changes in food groups taxing according to their health effects and implementation of the clinical excellence centrum to publish official information and advises for both public and experts in the field of preventive medicine and the new diagnostic and therapeutic procedures.

Keywords: cardiovascular risk factors, nutrition, cardio-training, health policy, health insurance companies