Via practica 6/2017

Súčasná situácia v manažmente obéznych pacientov na Slovensku.Koncept národného komplexného manažmentu obezity v Slovenskej republike

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Obezita je v súčasnosti globálnou epidémiou (pandémiou) a najčastejšie sa vyskytujúcim metabolickým ochorením celosvetovo postihujúcim nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov.Nárast nadhmotnosti / obezity – ako chronického relapsujúceho ochorenia spájajúceho sa s mnohopočetnými komplikáciami ( metabolické, štrukturálne, zápalové, neoplastické, degeneratívne ) – významne prispieva k nepriaznivým číslam charakterizujúcim slovenskú populáciu ( nízka priemerná dĺžka života, zaostávanie v dosahovaní „zdravej dĺžky života“ ).Spôsoby manažmentu obéznych osôb sa líšia v rámci jednotlivých krajín Európskej únie.Mnohé z nich majú vypracované odporúčania na manažment obezity v dospelej ( niektoré aj v detskej a adolescentnej ) populácii ( u nás tieto odporúčania zatiaľ chýbajú ).Starostlivosť o obéznych pacientov je v každodennej klinickej praxi veľmi limitovaná.Príčin je samozrejme viacej ( nedostatok systematického zberu údajov o prevalencii nadhmotnosti / obezity a jej komplikácií, nefunkčné alebo málo efektívne národné preventívne programy a akčné plány, neinformovanosť odbornej a laickej verejnosti o príprave, ale aj výsledkoch národných programov a akčných plánov, nedostatočné chápanie obezity ako chronickej choroby, neexistujúca infraštruktúra starostlivosti o obéznych jedincov, žiadne alebo nedostatočné hradenie starostlivosti o obézneho pacienta z verejného zdravotného poistenia, limitovaný prístup k inovatívnym antiobezitikám, k bariatrickej / metabolickej chirurgii ).Možnosťou na zlepšenie situácie na Slovensku je zrealizovanie konceptu viacúrovňového multidisciplinárneho manažmentu obezity.Efektívny manažment obezity závisí od nás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí potrebujeme jednoznačnú podporu zo strany vládnych a zdravotníckych orgánov.

Kľúčové slová: nadhmotnosť / obezita, viacúrovňový manažment obezity, centrá pre manažment obezity, edukácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current situation in the management of obese patients in Slovakia.The concept of national comprehensive obesity management in the Slovak Republic

Obesity is currently a global epidemic (pandemic) and the most common metabolic disorder affecting not only adults but also children and adolescents worldwide.Increase in overweight / obesity – as a chronic relapsing disease associated with multiple complications ( metabolic, structural, inflammatory, neoplastic, degenerative ) – contributes significantly to the negative numbers characterizing the Slovak population ( low life expectancy, lagging in terms of healthy life years at birth ).Manners of managing obese people vary across the European Union .Many of European countries have developed recommendations for the management of obesity in the adult ( some in the child and adolescent ) population ( these recommendations are still lacking in our country ).The care of obese patients is very limited in everyday clinical practice.Of course, it causes more ( lack of systematic collection of overweight / obesity prevalence data and its complications, less effective or ineffective national prevention programs and action plans, lack of information in the professional and lay public about the preparation, but also about the results of national programs and action plans, insufficient understanding of obesity as a chronic disease, no existing infrastructure of care for obese individuals, no or insufficient coverage of the care for obese patients from public health insurance, limited access to innovative antiobesity therapies, bariatric / metabolic surgery ).The possibility for improving the situation in Slovakia is to implement the concept of multi - level multidisciplinary management of obesity.Effective obesity management depends on us, health care providers who need clear support from government and health authorities.

Keywords: overweight / obesity, multi - level obesity management, centers for obesity management, education