Vaskulárna medicína 4/2010

Vysoký tlak v žilovom riečisku dolných končatín

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Permanentné zvýšenie žilového tlaku v stoji, ktoré nie je korigované ortodynamickými pohybmi, má za následok kaskádu dejov, ktoré len začíname lepšie spoznávať. Dlhodobý ortostatický stav (stoj, bez pohybu svalov dolných končatín) a v menšej miere aj dlhodobý sed prispieva k zvýšeniu venózneho tlaku a poškodeniu venóznej steny. Naopak, poloha v ľahu s elevovanými dolnými končatinami má prospešný účinok a znižuje žilový tlak. Permanentný vzostup venózneho tlaku vo vertikálnej polohe, zapríčinený refluxom alebo obštrukciou a potencovaný zlyhávaním svalovej pumpy, má priame účinky na mikrocirkuláciu (zachytávanie a hromadenie leukocytov, zvýšenie kapilárnej permeability, chronický zápal). Klinickými dôsledkami venóznej hypertenzie je opúchanie dolných končatín (žilový edém), trofické kožné zmeny a vred predkolenia.

Kľúčové slová: zvýšený venózny tlak, fyziológia žilového systému dolných končatín, venózna hypertenzia, chronická venózna insuficiencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

High blood pressure in the lower limbs venous system

The permanent increase in venous pressure when standing, and not corrected by orthodynamic movements, results in cascade effects which we are beginning to identify better. Prolonged orthostatic state (standing up, not moving leg muscles), and to a lesser extend prolonged sitting, contribute to the rise in venous pressure and damage to the vein wall. Conversely, lying down with the legs elevated has a beneficial effect and decrease venous pressure. The permanent rise in venous pressure in the vertical position due to reflux or obstruction and increased by failure of the muscle pump, has direct consequences on the microcirculation (leukocytes adhesion and trapping, increase capillary permeability, chronic inflammation). To clinical consequences of venous hypertension belong swelling in the leg (venous edema), trophic skin changes, and venous ulceration.

Keywords: increase in venous pressure, physiology of the lower limbs venous system, venous hypertension, chronic venous insufficiency