Vaskulárna medicína 1/2014

Vysoké členkové tlaky a kardiovaskulárna morbidita

MUDr. Miriam Kozárová, PhD., MUDr. Mária Rašiová, PhD., MUDr. Dáša Kmecová, PhD., MUDr. Július Kmec, CSc.

Akútne kardiovaskulárne príhody (náhla smrť, akútny infarkt myokardu, akútna cievna mozgová príhoda) sú často prvým prejavom prebiehajúcej, „doteraz nemej“ aterosklerózy. Často sa vyskytujú u pacientov bez známeho prexistujúceho kardiovaskulárneho ochorenia. V snahe zabrániť akútnym kardiovaskulárnym príhodám je nutné v klinickej praxi včas identifikovať pacientov so subklinickou aterosklerózou. Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika podľa etablovaných tabuliek môže podhodnocovať kardiovaskulárne riziko, preto je vhodné použiť aj iné metodiky vo včasnej identifikácii rizikových pacientov. Jednou z nich je meranie členkovo-brachiálneho indexu, ktorý je uznávaným markerom subklinickej aterosklerózy. Asociácia nízkeho členkovo-brachiálneho indexu s horšou kardiovaskulárnou prognózou je dlhodobo známa, cieľom článku je na základe dostupných klinických prác poukázať na fakt, že aj vysoký členkovo-brachiálny index je prediktorom zvýšenej kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Kľúčové slová: členkovo-brachiálny index, vaskulárna kalcifikácia, kardiovaskulárna morbidita, kardiovaskulárna mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

High ankle pressures and cardiovascular morbidity

Acute cardiovascular events (sudden death, myocardial infarction, stroke) are often the first manifestation of ongoing but still silent atherosclerosis. They often occur in patients without known pre-existing cardiovascular disease. It is necessary to early identify patients with subclinical atherosclerosis to prevent acute cardiovascular events in clinical practice. The stratification of cardiovascular risk according to the established tables may under estimate the global cardiovascular risk so the others methods are needed. One of them is the measurement of ankle-brachial index that is recognized marker of subclinical atherosclerosis. The association between low anklebrachial index and the poor cardiovascular prognosis is known for many years. The aim of the article is to focus to the fact that also high ankle-brachial index is the predictor of poor cardiovascular morbidity and mortality based on the recently published studies.

Keywords: ankle-brachial index, vascular calcification, cardiovascular morbidity, cardiovascular mortality.