Vaskulárna medicína 1/2019

Vybrané problémy manažmentu liečby priamych orálnych antikoagulancií z pohľadu kardiológa

doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

Priame (direktné) orálne antikoagulanciá (DOAK) sú v súčasnosti preferovanou skupinou liečiv vo farmakologickej prevencii cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulovou fibriláciou predsiení. V súčasnosti je k dispozícii priamy inhibítor trombínu dabigatran a niekoľko priamych inhibítorov faktora Xa, z nich najčastejšie je využívaný rivaroxaban a apixaban. Čoraz intenzívnejšie využívanie týchto liečiv v kardiologickej praxi odhalilo niekoľko problematických oblastí, v ktorých doteraz chýbajú dostatočné klinické skúsenosti. Je to najmä úloha terapeutických koncentrácií DOAK, manažment krvácavých komplikácií a možnosti využitia DOAK v liečbe ďalších trombotických ochorení. Tieto vybrané problémy sú diskutované v predkladanom článku.

Kľúčové slová: priame orálne antikoagulanciá; terapeutické koncentrácie DOAK, reverzné stratégie DOAK, heparínom indukovaná trombocytopénia

Chosen problems in management of DOACs from cardiologist point of view

Direct oral anticoagulants (DOACs) are currently preferred for pharmacologic prevention of stroke and systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation. Direct thrombin inhibitor dabigatran and several direct factor Xa inhibitors are recently available for clinical use, from these rivaroxaban and apixaban are the most frequently used agents. There are several new questions connected with DOAC therapy, and there is also a lack of evidence based data for their satisfactory responding. These include the problem of therapeutic on treatment levels, reversal strategies for DOAC-induced bleeding and the use of DOACs to treat other thrombotic diseases than atrial fibrillation. The article discusses these chosen clinical problems connected with DOAC therapy.

Keywords: direct oral anticoagulants; therapeutic DOAC levels, reversal strategies; heparin induced thrombocytopenia