Vaskulárna medicína 1/2010

Venózny tromboembolizmus v internej medicíne

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Venóznemu tromboembolizmu možno predísť buď znížením žilovej stázy alebo zabránením zvýšenej krvnej zrážanlivosti antikoagulanciami. Pľúcna embólia je najčastejšou príčinou preventabilnej smrti u hospitalizovaných pacientov. Profylaxia je vysoko účinná pri redukcii rizika hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie a musí sa použiť pri väčšine hospitalizovaných pacientov. Cieľom liečby venózneho tromboembolizmu je zabrániť narastaniu trombu v žilovom systéme, prevencia pľúcnej embolizácie (vrátane fatálnej) a prevencia potrombotického syndrómu. Riziko extenzie trombu a/alebo pľúcnej embólie sa dá výrazne znížiť, ak sa antikoagulačná liečba začne včas a v primeranej dávke. Riziko vývoja potrombotického syndrómu sa dá znížiť použitím kompresívnych pančúch.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, prevencia v internej medicíne, princípy liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venous thromboembolism in internal medicine

Venous thromboembolism can be prevented either by reducing venous stasis or by counteracting increased blood coagulability with anticoagulants. Pulmonary embolism is the most common cause of preventable death in hospitalized patients. Prophylaxis is highly effective in reducing the risk of deep vein thrombosis and pulmonary embolism and should be used in most hospitalized patients. The objectives of therapy of venous thromboembolism are to prevent thrombus extension in the venous system, to prevent pulmonary embolism (including fatal) and to prevent the post-thrombotic syndrome. The risk of thrombus extension and/or pulmonary embolism is reduced markedly if anticoagulants are started promptly and in appropriate dosages. The risk of developing post-thrombotic syndrome can be reduced by application of compression stockings.

Keywords: venous thromboembolism, prevention in internal medicine, principles of treatment