Vaskulárna medicína 1/2020

Venoaktívna liečba v jednotlivých klinických štádiách chronickej žilovej choroby

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Chronická žilová choroba má veľmi významný vplyv na kvalitu života pacientov. Pre vysoký výskyt a chronický priebeh sa celosvetovo spája s vysokými výdavkami na zdravotnú starostlivosť. Porozumenie patofyziológii choroby a skorý diagnostický proces je kľúčom na výber vhodnej liečby v jednotlivých štádiách chronickej žilovej choroby. Existujú dôkazy, že pacienti profitujú z farmakologickej liečby, ako aj usmernení, ako zmenou životného štýlu zlepšiť kvalitu ich života. Venoaktívne lieky sa používajú vo všetkých štádiách choroby na zmiernenie subjektívnych symptómov a edému dolných končatín. Centrálnu úlohu v liečbe kŕčových žíl a chronickej venóznej insuficiencie zohrávajú venoaktívne lieky spolu s kompresívnou liečbou. V tomto článku sa rozoberá význam farmakologickej liečby v jednotlivých klinických triedach CEAP klasifikácie.

Kľúčové slová: chronická žilová choroba, konzervatívna liečba, venoaktívne lieky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venoactive treatment in individual clinical classes of chronic venous disease

Chronic venous disease has a considerable impact on patient´s quality of life. Due to very high occurrence and chronic course is associated with high cost for health care worldwide. Understanding the pathophysiology and early diagnostic process is the key to selecting appropriate treatment in individual clinical classes of chronic venous disease. Evidence shows that patients benefit from pharmacologic treatment and lifestyle advice to improve quality of life. Venoactive drugs are used to relieve subjective symptoms and lower limbs edema in patients in any stage of the disease. In the management of varicose veins and chronic venous insufficiency venoactive drugs together with compression treatment have the central role. In this article the importance of pharmacologic treatment in individual CEAP clinical classes is discussed.

Keywords: chronic venous disease, conservative treatment, venoactive drugs