Vaskulárna medicína 2/2011

Účinnosť a znášanlivosť sulodexidu v liečbe venóznych vredov predkolenia na podklade CVO

MUDr. Andrej Džupina, RNDr. Tomáš Fazekaš

Chronické venózne ochorenie je závažné ochorenie venóznej cirkulácie s významným socio-ekonomickým dopadom hlavne v najzávažnejších štádiách (vredy predkolenia). V nich sa pacientom poskytuje komplexná terapia vrátane kompresívnej terapie, chirurgickej a medikamentovej liečby. Cieľom nášho sledovania bolo na vzorke 682 pacientov s priemernou dĺžkou trvania ochorenia 10,3 mesiaca sledovať efekt sulodexidu v štandardnom dávkovaní 2-krát 1 tbl v liečbe pacientov s vredom predkolenia, s možnou kombináciu s inou farmakoterapiou vrátane kompresie a lokálnej liečby. Sledovali sme hlavne plochu vredu a znášanlivosť liečby. Pôvodná typická plocha vredu na začiatku štúdie vyjadrená aritmetickým priemerom bola 2159 mm2 a klesla v priebehu liečby na výslednú, menej ako polovičnú plochu, teda 993 mm2 po uplynutí 3 mesiacov. Dynamika hojenia je pre obidve pohlavia štatisticky významná (Kruskalov-Wallisov test, p < 0,001). Nežiaduce účinky boli spozorované ojedinele, v súvislosti s podávaním Vessel Due F boli závažné len dvakrát, prejavili sa kožnými eflorescenciami a viedli k prerušeniu liečby.

Kľúčové slová: chronické venózne ochorenie, vred predkolenia, sulodexid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treating Venous Ulcers of Upper Leg on basis of Chronic Venous Disease

Chronic venous disease is a serious disease of venous circulation with significant socio-economic impact mainly in its most severe stages (upper leg ulcers). In these stages patients are treated with complex therapy including compression therapy, chirurgical and medication treatment. The target of our study was to monitor the efficacy of sulodexide in standard dosing 2 times 1 pill on treating the patients with upper leg ulcers with possible combination with other medication including compression and local therapy. The study was done on 682 patients with the length of disease of 10.3 months in average. Mainly the area of the ulcer and the toleration of the treatment were studied. The area of the ulcer at the beginning of the study was 2159 mm2 in average, which decreased to 993 mm2 in average after three months of treatment. The dynamics of healing for both genders is statistically important (Kruskal-Wallis test, p < 0.001). Adverse effects were spotted rarely. Only two severe events had relationship with Vessel Due F and they were manifested by skin efflorescence and leaded to drug discontinuation.

Keywords: chronic venous disease, upper leg ulcers, sulodexide