Vaskulárna medicína 2/2017

Trombofilné stavy a hormonálna substitučná liečba

prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Ženy vo vyspelých krajinách strávia v postmenopauzálnom období priemerne asi 30 rokov, t. j. takmer 40 % svojho života. V tomto období dochádza v dôsledku zníženia hodnôt estrogénov k osteoporóze, kardiovaskulárnym ochoreniam, poruche kognitívnych funkcií, ale aj k symptómom z nedostatku estrogénov u senzitívnych žien. Najefektívnejšou liečbou menopauzálnych symptómov je hormonálna, najmä estrogénová, substitučná liečba (HRT), ktorá však prináša viaceré nežiaduce účinky. Článok sa zaoberá výsledkami veľkých randomizovaných klinických štúdií, ktorých cieľom bolo vyhodnotiť riziko/benefit tejto liečby, hlavne vo vzťahu HRT k venóznemu tromboembolizmu (VTE) a prítomnosti trombofilných stavov. Na základe týchto poznatkov sú v závere formulované odporúčania pre klinickú prax.

Kľúčové slová: hormonálna substitučná liečba (HRT), menopauza, trombofilný stav, estrogény, venózny tromboembolizmus (VTE)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thrombophilia and hormonal replacement treatment

Women in developed countries are spending nowadays in postmenopausal period more than 30 years, i.e. almost 40% of theirs life-time. In this time-period there is a reduction of estrogen level and its sequels: osteoporosis, cardiovascular diseases, cognitive dysfunction and symptoms from estrogen deficiency in sensitive women. The most effective treatment of menopausal symptoms is hormone replacement treatment (HRT), especially using estrogens. However, HRT is associated with various adverse effects. The review deals with results of the large randomized clinical trials aimed to assess the risk/benefit ratio of this treatment, particularly the association of HRT to a presence of both the venous thromboembolism (VTE) and thrombophilia. Based on these findings, there are the recommendations summarized for clinical practice.

Keywords: hormonal replacement treatment (HRT), menopause, thrombophilia, estrogens, venous thromboembolism (VTE)