Vaskulárna medicína 2/2017

Trombofília a hepatocelulárny karcinóm

MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Dagmar Styková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Trombofilné stavy sú vrodené alebo získané poruchy, patofyziologicky a štatisticky spojené so zvýšeným rizikom vzniku trombózy. Najvýznamnejšou klinickou manifestáciou trombofílie je žilový tromboembolizmus. Pojem trombofília v čase jeho vzniku opisoval tendenciu k familiárnej trombóze. Odvtedy bolo objasnených viacero defektov, ktoré zvyšujú predispozíciu na tromboembolickú chorobu. Predisponujúce defekty nie sú nutne príčinou alebo dôvodom na kontinuálne klinické poškodenie, sú však potrebné na oslabenie schopnosti zvládnuťisté zakolísania, ktoré sú indukované interakciami s vonkajším prostredím. Incidencia trombotických komplikácií u pacientov s malígnym ochorením je vyššia ako v bežnej populácii. Je málo údajov o spojitosti vrodenej trombofílie s malígnym ochorením. Väč-šina súborov je malých a výsledky sú limitované na geografickú variabilitu, typ nádoru, jeho štádium a liečbu. Trombofília nemusí byť nežiaducim efektom malignity. Môže byťspojená aj s patogenézou nádorového ochorenia, pretože nádorové bunky profitujú z prokoagulačného prostredia vyššou schopnosťou rastu aj metastázovania. Hepatocelulárny karcinóm (HCC) patrí medzi šiesty najčastejší typ rakoviny a je treťou najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi nádorových ochorení vôbec. Trombóza portálnej žily je častou komplikáciou HCC. Jej patomechanizmus môže byťdvojaký: buďnemalígneho pôvodu pri chronickom ochorení pečene, alebo v spojitosti s malignitou. Tento vysoký výskyt však pravdepodobne koreluje aj s inými faktormi. V prípade identifikácie rizikových faktorov pre vznik trombózy, by bolo možné znížiť jej incidenciu adekvátnou liečbou.

Kľúčové slová: trombofília, hepatocelulárny karcinóm, trombóza portálnej žily

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thrombophilia and hepatocellular carcinoma

Thrombophilia is congenital or acquired disorder associated with an increased risk of thrombosis. The most important clinical manifestation of thrombophilia is venous thromboembolism. Predisposing defects are not necessarily the cause or reason for continuous clinical damage, but are to handle certain conditions that are induced by interactions with the outside environment. Incidence of thrombotic complications in patients with malignant disease is higher than in the normal population. There is little data on the concordation of congenital thrombophilia with malignant disease. Thrombophilia may not be undesirable effect of malignancy. It can also be associated with the pathogenesis of a tumor disease because tumor cells benefit from the procoagulant environment with higher growth and metastasis. Hepatocellular carcinoma (HCC) belongs to the sixth most common type cancer and is the third most common cause of death among cancer patients at all. Thrombosis of the portal vein is a common complication HCC. Its patomechanism may be twofold: of either non-malignant origin in chronic liver disease or in connection with malignancy. This high incidence, however, probably correlates with other factors. When identifying risk factors for thrombosis, it would be possible to reduce its incidence by adequate treatment.

Keywords: thrombophilia, hepatocellular carcinoma, portal vein thrombosis