Vaskulárna medicína 3/2011

Transdorzálny prístup pri revaskularizácii pacienta s kritickou končatinovou ischémiou – kazuistika

MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš

Optimálnu liečebnú stratégiu v terapii kritickej končatinovej ischémie (KKI) predstavuje včasná revaskularizácia. Často multietážové postihnutie s chronickými uzávermi arteriálneho systému postihnutej končatiny si vyžaduje pri endovaskulárnej liečbe KKI kombinácie rôznych prístupov a rekanalizačných techník. Kazuistika poukazuje na taktiku použitia rekanalizácie chronického uzáveru arteria poplitea pri nemožnosti antegrádneho prístupu cestou retrográdneho transdorzálneho prístupu – pomocou tzv. SAFARI techniky.

Kľúčové slová: kritická končatinová ischémia, endovaskulárny prístup, endovaskulárna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Via retrograde dorsal artery approach for revascularization in patient with critical limb ischemia – case report

Optimal treatment strategy in patients with critical limb ischemia represents early revascularization. Often multisegmental arterial disease with chronic occlusions of affected lower extremity makes need for various access combination and recanalisation strategy. This case report shows possibility of popliteal artery chronic occlusion recanalisation in case of antegrade femoral approach failure via retrograde dorsal artery approach (SAFARI technique).

Keywords: critical limb ischemia, endovascular approach, endovascular treatment