Vaskulárna medicína S2/2013

Súčasný stav v endovaskulárnej liečbe ochorení aorty

MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr. Rastislav Bažík, , MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, MUDr. Michal Hulman, PhD., doc. MUDr. Marián Holomáň, CSc., MUDr. Ingrid Olejárová, MPH

Článok prináša prehľad všeobecných konceptov endovaskulárnej liečby ochorení aorty, jej aktuálnych možností, výsledkov a limitácií. Búrlivý vývoj na poli endovaskulárnej liečby ochorení aorty v posledných rokoch priniesol zmeny v indikačných kritériách pre liečbu ochorení aorty. Článok sumarizuje súčasné prístupy k indikáciám so zreteľom na identifikáciu správnych kandidátov endovaskulárnej liečby, s dôrazom na kľúčovú úlohu zobrazovacích modalít (predovšetkým počítačovej tomografie) a komplexnosť multidisciplinárneho tímu, ako aj materiálno-technického zabezpečenia pracoviska, ktoré sú rozhodujúce pre rýchlu a správnu diagnostiku lézií aorty, dosiahnutie terapeutického konsenzu v danej liečbe a v prípade preferencie endovaskulárnej liečby pre jej optimálne načasovanie, priebeh a výsledok.

Kľúčové slová: endovaskulárna liečba, intervenčná rádiológia, stentgraft, aneuryzma, disekcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current state of endovascular treatment of aortic diseases

The article is an overview of the general concepts in endovascular treatment of aortic diseases and its current possibilities, results and limitations. Turbulent developments in the field of endovascular treatment of aortic disease have brought many changes in the indication criteria for the treatment of aortic diseases. Article summarize the current approaches for indications and therapy with special focus to the identification of suitable candidates for endovascular treatment, emphasize the key role of imaging modalities (predominantly computed tomography) and also the complexity and experience of the multidisciplinary team. As well the material and technical equipment of interventional suite are crucial for rapid and accurate diagnosis of aortic lesions, achieving therapeutic consensus, the optimal timing, progress and results of therapy, if the case is the preference of endovascular treatment.

Keywords: endovascular treatment, interventional radiology, stentgraft, aneurysm, dissection