Vaskulárna medicína 1/2014

Sledování účinku antiagregační terapie v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody

doc. MUDr. Ivanka Vlachová, MUDr. Adel Shudeiwa

Antiagregační terapie v sekundární prevenci u nemocných zejména s nekardioembolickými cévními mozkovými příhodami má zásadní význam. Vědomi si rizika nežádoucích účinků zejména kombinací antiagregačních léků, nepříznivých interakcí s další medikace i případné rezistence na jednotlivá antiagregancia jsme povinni volit nejen individuální přístup, ale také zvolenou antiagregační terapii monitorovat klinicky i laboratorně. V naší studii jsme sledovali soubor 79 (58 mužů) nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě či tranzitorním ischemickém ataku, kteří byli hospitalizováni na Neurologickém oddělení nemocnice v Třebíči v letech 2008–2011. V podmínkách pracoviště jsme zvolili iniciálně po příhodě antiagregaci kyselinou acetylsalicylovou v dávce 100, respektive 200 mg ASA. Nemocní byli sledováni klinicky i laboratorně v pravidelných intervalech po dobu 12 měsíců. V průběhu sledování bylo nutné provést úpravu medikace celkem u 7 pacientů.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, monitorování, antiagregační terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sledování účinku antiagregační terapie v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody

Antiplatelet therapy for secondary prevention in patients with mainly vascular non-cardioembolic strokes is essential. Aware of the risk of side effects especially the combination of antiplatelet drugs, adverse interactions with other medications and possible resistance to various antiplatelet agents, we are obliged to choose not only an individual approach, but also selected antiplatelet therapy monitored with both clinical and laboratory. In our study, we investigated a group of 79 (58 males) patients after ischemic stroke or transient ischemic attack who were hospitalized in the Neurology department of the hospital in Trebic in 2008–2011. In terms of work, we chose initially after the accident antiaggregation acetylsalicylic acid at a dose of 100 or 200 mg ASA. Patients were monitored for clinical and laboratory at regular intervals for 12 months. During the monitoring was necessary to adjust the medication in a total of 7 patients.

Keywords: stroke, monitoring, antiplatelet therapy.