Vaskulárna medicína 3/2010

Rivaroxaban (XARELTO) – orálně podávané antitrombotikum

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Prevence trombotických příhod se v ortopedické chirurgii provádí v současné době nízkomolekulárními hepariny podávanými parenterálně s případným přechodem na orální léčbu warfarinem, jehož účinek je nutné laboratorně monitorovat. Nově jsou k dispozici orální antikoagulancia. Rivaroxaban je nový, orálně podávaný, přímý selektivní inhibitor koagulačního faktoru Xa. Jeho blokádou se zpomalí koagulační děj v celé kaskádě, neboť vzniká méně trombinu. Dávkování nevyžaduje laboratorní monitorování. V předložené práci jsou formou přehledu uvedeny výsledky studii fáze II a III, ve kterých byl rivaroxaban podáván v prevenci pooperační hluboké žilní trombózy (HŽT) u pacientů po náhradě kyčelního a kolenního kloubu ve srovnání s enoxaparinem. Ze studií fáze II byla odvozena orální dávka 1× 10 mg použitá ve 4 studiích fáze III s akronymem RECORD ve srovnání s enoxaparinem v dávce 1× 40 mg s. c. Ve všech byla prokázána superiorita rivaroxabanu nad enoxaparinem ve smyslu účinnějšího předcházení HŽT. Větší účinnost nebyla zaznamenána za cenu častějších velkých krvácivých příhod, neboť jejich výskyt byl v obou skupinách srovnatelný a celkově počtem nízký. Po náhradě kyčelního kloubu ve studii RECORD 1 byli pacienti léčeni v průměru 35 dnů, toto prodloužené schéma po propuštění z hospitalizace odpovídalo současnému trendu provádět léčbu déle. Ve studii RECORD 2 byl enoxaparin podáván jen 2 týdny a orálně podávaný rivaroxaban 5 týdnů. Rivaroxabanová větev ilustrovala možnost delšího podávání snáze aplikovaného léku. Po náhradě kolenního kloubu je pro naše podmínky relevantní studie RECORD 3, ve které byly oba přípravky podávány ve shora uvedeném dávkování po 2 týdny. Studie RECORD 4 se odlišuje jinou použitou dávkou enoxaparinu 2× 30 mg s. c., obvykle používanou v Severní Americe. K této studii se také diskutuje v literatuře z hlediska možného vlivu nižšího rizika zařazených pacientů na výsledek. Výsledky uvedených studií jsou základem doporučení výrobce použít rivaroxaban v dávce 1× 10 mg orálně v profylaxi pooperační trombózy po náhradě kyčelního a kolenního kloubu.

Kľúčové slová: orální antikoagulancia, rivaroxaban, prevence tromboembolizmu, ortopedická chirurgie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rivaroxaban (XARELTO) – an orally administered anticoagulant for thromboprophylaxis in orthopedic surgery

Thromboprophylaxis in orthopedic surgery is recently realized using low molecular heparins applied parenterally followed by warfarin with the necessity of laboratory monitoring. New orally administered anticoagulants are now available. Substances are of the character so-called „small molecules” being direct inhibitors of coagulation enzymes. Rivaroxaban is direct inhibitor of factor Xa which represents a common product of the external and internal branch of coagulation cascade. Its inhibition slows down catalytic processes in whole cascade reducing thrombin production as following step. There is presented a review of studies of the phase II and III realized in patients after hip- and knee replacement in comparison with enoxaparin. A fixed orally administered rivaroxaban dose 10 mg (one tablet) once daily was derived from the results of studies for wide majority of patients. No adjustment has to be made following body weight, age as well as in case of moderate renal failure. Rivaroxaban was superior to enoxaparin evaluating thromboembolic protection 5 weeks after hip- and 2 weeks after knee replacement. Bleeding as side effect did correspond to frequency after enoxaparine and was rare at all. Conclusion: Rivaroxaban represents an innovative anticoagulant bringing a possibility to provide profylactic treatment with a simple standard 10 mg once daily dose without necessity of laboratory monitoring.

Keywords: anticoagulants, rivaroxaban, thromboprophylaxis, orthopedic surgery