Vaskulárna medicína 1/2010

Profylaxia venózneho tromboembolizmu v ortopédii

MUDr. Peter Maresch, CSc.

Tromboembolická choroba v ortopédii stále zostáva obávanou komplikáciou vo včasnom aj neskoršom pooperačnom období. Podmienkou vzniku a vývoja tromboembólie je hĺbková žilová trombóza, ktorej zdrojom v ortopédii je vo viac ako 95 % hĺbkový žilový systém dolných končatín. Zvyšok predstavujú žilové pletene malej panvy, povrchové žily dolných končatín, dutiny pravého srdca a veľmi zriedkavo aj žilový systém horných končatín. Vyjadriť presnejšie mieru rizika pacientov s uvedenými rizikovými faktormi je mimoriadne ťažké a zložité, hlavne u ortopedických pacientov, u ktorých môže ísť vo viacerých prípadoch aj o kumuláciu viacerých činiteľov u toho istého jedinca, čo potom mieru rizika, samozrejme, zväčšuje. Prevencia hĺbkovej žilovej trombózy sa stáva logickým vyústením snáh o zníženie výskytu chronickej žilovej insuficiencie a prevencie úmrtia následkom pľúcnej embólie. Systematická profylaxia a detekcia hĺbkovej flebotrombózy sa ukazuje ako najefektívnejší prístup k riešeniu problému. Ideálny spôsob profylaxie by mal byť jednoduchý, bezpečný, účinný, lacný, dostupný, bez sledovania alebo s jednoduchým monitorovaním. V otázke indikácie a potreby tromboprofylaxie predovšetkým v operačných odboroch sa v súčasnosti všeobecne prijíma fakt, že operácia bez adekvátnej formy profylaxie sa považuje za výkon non lege artis.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus (VTE), ortopedické operačné výkony, metódy tromboprofylaxie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prophylaxis of venous thromboembolism in orthopaedic surgery

The thromboembolic disease in orthopaedics remains a threatening complication in early as well as in late post-operative period. The determinant of creation and development of thromboembolism is a deep venous thrombosis, which in orthopaedics begins in 95% in the deep venous system of the lower limbs. The minority of the cases arise from the sacral pelvic plexus, superficial veins of lower extremities, cavities of right heart and very rarely from the venous system of upper extremities. To express precisely the risk of patients with mentioned risk factors is very difficult and complicated especially in orthopaedic patients, where in many cases the accumulation of several factors in one patient increases the risk. Prevention of the deep venous thrombosis becomes a logic result of all efforts to decrease the incidence of the chronic venous insufficiency and to prevent death due to a pulmonary embolism. Systematic prophylaxis and detection of a deep flebothrombosis seems to be the most effective approach to solve this problem. The ideal prophylaxis should be easy, safe, effective, cheap, available, without or with simple monitoring. In the question of indication and need of thromboprophylaxis mainly in operative specializations is generally accepted the fact, that an operation without adequate form of prophylaxis is non lege artis procedure.

Keywords: venous thromboembolism, operations in orthopedics, methods of thromboprophylaxis