Vaskulárna medicína 1/2013

Príspevok k bioptickej diagnostike vaskulárnych nádorov a opis zriedkavejších prípadov postihnutia viscerálnych orgánov

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Roman Mráz, MUDr. Vladimír Bartoš, PhD., MUDr. Igor Bízik, MUDr. Karel Kroupa, PhD.

Vaskulárne nádory predstavujú veľmi častú a po klinickej, morfologickej a biologickej stránke extrémne rozmanitú skupinu chorobných jednotiek. Prevažnú väčšinu z nich tvoria benígne tumory pochádzajúce z endotelových buniek krvných (hemangiómy) a lymfatických ciev (lymfangiómy). Ich zhubné formy – angiosarkómy sú diagnostikované len sporadicky. Najčastejším miestom vzniku vaskulárnych nádorov sú koža a mäkké tkanivá v oblasti hlavy a krku. Postihnutie viscerálnych orgánov je menej časté, ale väčšinou so závažnejším dopadom pre pacienta. Autori v práci stručne prezentujú 3 zriedkavejšie prípady vaskulárnych nádorov vnútorných orgánov: cystickú lymfangiomatózu sleziny, „gigantický“ kavernózny hemangióm pečene a epiteloidný angiosarkóm močového mechúra. V diskusii poskytujú niektoré poznatky o týchto chorobných jednotkách z pohľadu ich histopatologickej diagnostiky.

Kľúčové slová: vaskulárne nádory, hemangióm, lymfangiomatóza, angiosarkóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A contribution about a bioptical diagnostics of vascular tumors and a description of uncommon cases with visceral organs involvement

Vascular tumors represent very common and from clinical, morphological and biological aspects extremely heterogeneous group of oncological entities. The vast majority of them are benign tumors derived from the endothelial cells of vascular (hemangiomas) and lymphatic vessels (lymphangiomas). Their malignant forms – angiosarcomas, are diagnosed only sporadically. The most common site of vascular tumors is the skin and soft tissue of the head and neck region. Visceral organs are affected less frequently, however, with more serious impact on patient. The authors of the article briefly present 3 unusual cases of vascular tumors of visceral organs – cystic lymphangiomatosis of the spleen, giant cavernous hemangioma of the liver and epithelioid angiosarcoma of the urinary bladder. They discuss about some aspects of these disease entities from the view of their histopathological diagnostics.

Keywords: vascular tumors, hemangioma, lymphangiomatosis, angiosarcoma