Vaskulárna medicína 1/2022

Prevencia venózneho tromboembolizmu u rizikových onkologických pacientov: čo je špecifické?

Prof. MUDr. Anna Remková, PhD., DrSc.

Venózny tromboembolizmus (VTE) je bežná komplikácia u pacientov s nádorovým ochorením a je jednou z najčastejších príčin zvýšenej morbidity a mortality. Rizikové faktory pre VTE sú multifaktorové a zahŕňajú samotné nádorové ochorenie, chemoterapiu a charakteristiky špecifické pre pacienta. Profylaxia VTE u pacientov s nádorom je náročná z dôvodu zvýšeného rizika krvácania a recidívy VTE. Rutinné používanie farmakologickej tromboprofylaxie u všetkých pacientov s nádorom sa neodporúča. Je to najmä pre relatívne nízke riziko VTE u ambulantných pacientov s nádorom a zvýšené riziko krvácania v dôsledku antikoagulancií. Použitie overených nástrojov na predikciu rizika VTE, ako je Khoranovo skóre, môže pomôcť identifikovať pacientov s nádorom liečených chemoterapiou, ktorí sú vystavení väčšiemu riziku VTE. Súčasné usmernenia teda odporúčajú použitie heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou, prípadne rivaroxabanu alebo apixabanu u pacientov so stredným až vysokým rizikom VTE, identifikovaným podľa Khoranovho skóre ≥ 2 pri absencii aktívneho krvácania alebo bez vysokého rizika krvácania. Použitie priamych perorálnych antikoagulancií v indikácii primárnej tromboprofylaxie u internistických alebo onkologických pacientov však zatiaľ u nás nie je schválené.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, tromboprofylaxia, Khoranovo skóre, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, priame perorálne antikoagulanciá

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of venous thromboembolism in high-risk oncological patients: what is specific?

Venous thromboembolism (VTE) is a common complication among patients with cancer and is one of the most common causes of increased morbidity and mortality. The risk factors for VTE are multifactorial and include cancer itself, chemotherapeutic agents, and patient-specific characteristics. The VTE prophylaxis in patients with cancer is challenging due to an increased risk of bleeding and VTE recurrence. The routine use of pharmacological thromboprophylaxis in all patients with cancer is not recommended. This is mainly due to the relatively low risk of VTE in ambulatory cancer patients and the increased risk of bleeding due to anticoagulants. The use of validated VTE risk prediction tools such as the Khorana score can help identify patients with cancer receiving chemotherapy who are at greater risk for VTE. Thus, the current guidelines recommend the use of low molecular weight heparin, possibly rivaroxaban or apixaban in patients at intermediate-to high-risk of VTE, identified by Khorana score ≥ 2 in the absence of active bleeding or not at high-risk of bleeding. However, the use of direct oral anticoagulants in the indication of primary thromboprophylaxis in medical or oncological patients has not yet been approved in our country.

Keywords: venous thromboembolism, thromboprophylaxis, Khorana score, low molecular weight heparins, direct oral anticoagulants