Vaskulárna medicína 2/2016

Prevencia venózneho tromboembolizmu a metastatický karcinóm prsníka

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík

Venózny tromboembolizmus (VTE) predstavuje závažný klinický problém. Malignity sú častou príčinou VTE a súčasne venózna trombóza môže predchádzať nádorovému ochoreniu. Približne 20 % všetkých prípadov VTE sa vyskytuje u onkologických pacientov, pacienti liečení chemoterapiou tvoria 13 %. VTE je druhou najčastejšou príčinou smrti u pacientov s nádorovým ochorením. Medzi rizikové faktory VTE v onkológii patrí okrem iných aktívne ochorenie, prítomnosť metastáz, aktívna chemoterapia, rádioterapia a hormonálna liečba. V súčasnosti sa zvyšuje incidencia karcinómu prsníka. 5 – 10 % pacientok je diagnostikovaných iniciálne v metastatickom štádiu, u ďalších 30 % dochádza k rekurencii vo forme metastatickej choroby. Pacientky s metastatickým ochorením môžu byť z pohľadu VTE zaujímavou skupinou. Malignita zvyšuje riziko VTE. Tromboembolické komplikácie sa vyskytujú aj u žien s metastatickým karcinómom prsníka liečených ambulantne vo svete aj na našich pracoviskách. Otázka primárnej profylaxie VTE je dôležitá a otvorená.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, metastatický karcinóm prsníka, profylaxia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The prophylaxis of venous thromboembolism and metastatic breast cancer

The venous thromboembolism (VTE) is a very serious clinical problem. Malignances are often reason of VTE and, on the other hand, the venous thrombosis can be before oncological disease. Approximately 20 % of all cases of VTE occur in oncological patients, patients treated with chemotherapy represent about 13 %. VTE is the second most common reason of the death in patients with oncological disease. The risk factors of VTE in oncology include active disease, presence of metastases, chemotherapy, radiotherapy and hormonal therapy. The incidence of the breast cancer rises on the present. 5 – 10 % of women with breast cancer are diagnosed initially in the metastatic stage, the disease recures in other 30 % of patients in metastatic form. Female patient with the metastatic breast cancer can be interesting group in regard of the VTE. The malignance increases the risk of the VTE. Thromboembolic complications affect also female patients with metastatic breast cancer, that are treated ambulatory. The question of the primary prevention of the VTE is very important.

Keywords: venous thromboembolism, metastatic breast cancer, prophylaxis