Vaskulárna medicína 3-4/2012

Pohľad cievneho chirurga na farmakologickú liečbu periférneho artériového ochorenia dolných končatín

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Cieľom tejto krátkej komunikácie je vzbudiť v cievnych chirurgoch záujem o problematiku farmakoterapie, keďže je v nich obrovský potenciál účinne vplývať na vývoj populácie týchto pacientov prostriedkami primárnej a sekundárnej prevencie práve preto, že vaskulárni pacienti ich vyhľadávajú najčastejšie spomedzi všetkých špecialistov.

Kľúčové slová: cievna chirurgia, periférne artériové ochorenie dolných končatín, medikamentózna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacological treatment of peripheral arterial disease of lower limbs from a vascular surgeon’s point of view

The aim of this short communication is to arouse the interest of vascular surgeons about the problems of pharmacotherapy, as it is in their great potential to effectively influence the development of the population of these patients by means of primary and secondary prevention, precisely because their vascular patients seek those most of all specialists.

Keywords: vascular surgery, peripheral arterial disease of lower limbs, medication.