Vaskulárna medicína 2/2013

Pľúcna embólia u 16-ročnej pacientky so syndrómom lepivých doštičiek – kazuistika

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD.

Napriek tomu, že výskyt tromboembolickej choroby v detskom veku je v porovnaní s dospelou populáciou vzácnejší, v posledných rokoch stúpa počet detí s týmto problémom. Vznik trombózy u detí je zvyčajne multifaktorová príhoda. Jej príčina sa v súčasnosti objasní u približne 80 % detských pacientov, často sú prítomné aspoň dve trombofilné riziká. V 10 – 15 % prípadov sa uplatňujú vrodené trombofilné stavy a len v 5 % prípadov ide o idiopatickú trombózu. Kým u mladších detí je najčastejším podmieňujúcim faktorom tromboembolizmu zavedenie centrálneho venózneho katétra, u starších detí a adolescentov stále väčší význam nadobúdajú nové riziká vyplývajúce zo súčasného životného štýlu, ako je obezita, fajčenie a užívanie hormonálnej antikoncepcie. V prípade kombinácie vrodených trombofilných stavov a získaných rizikových faktorov sa pravdepodobnosť vzniku tromboembolickej choroby niekoľkonásobne zvyšuje (1, 2). Autori opisujú prípad 16-ročného dievčaťa, u ktorého sa vyvinula pľúcna embólia počas užívania hormonálnej antikoncepcie. Následne realizovaný trombofilný skríning odhalil prítomnosť jediného vrodeného trombofilného stavu – syndrómu lepivých doštičiek.

Kľúčové slová: tromboembolická choroba, trombofilný skríning, syndróm lepivých doštičiek, hormonálna antikoncepcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pulmonary embolism in a 16-year old female patient with sticky platelet syndrome – a case report

Despite of the lower incidence of thromboembolism in childhood compared to the adulthood more and more children have suffered from this problem recently. Thrombosis in children is usually multifactorial. Its cause is known in approximately 80% of children nowadays, very often there are at least two thrombophilic risk factors. Hereditary thrombophilia play role in about 10-15% of cases and only in 5% of children the thrombosis is idiopathic. While in younger children the central venous catheter is the most common causing factor of thrombosis, in older children and adolescents new risk factors resulting from the present lifestyle as obesity, smoking or using of oral contraceptive drugs gain the bigger importance. The probability of thrombosis development is several fold higher if there is combination of hereditary thrombophilic states and acquired risk factors (1-2). Authors present here a case-report of a 16-years old girl who developed pulmonary thromboembolism during taking oral contraceptive drugs. The consequent screening of thrombophilia revealed only hereditary thrombophilic state – sticky platelet syndrome.

Keywords: thromboembolism, screening of thrombophilia, sticky platelet syndrome, oral contraceptive drugs.