Vaskulárna medicína 1/2016

Periprocedurálny neurologický manažment operácií a endovaskulárnych intervencií na prívodných mozgových tepnách

MUDr. Martin Kucharík, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Ján Tomka, CSc., MHA

Stenózy karotických tepien patria medzi časté príčiny cievnych mozgových príhod. Manažment pacientov so symptomatickými závaž-nými stenózami je obvykle multidisciplinárny. Okrem medikamentóznej terapie je možné realizovať aj chirurgickú liečbu – karotickú endarterektómiu alebo endovaskulárne ošetrenie (stenting). Komplikované, viacpočetné karotické stenózy alebo stenózy u polymorbidných pacientov je vhodné monitorovať aj perioperačne, v prípade potreby poskytnúť akútnu neurologickú liečbu. Vzhľadom na široké spektrum dostupných intraoperačných monitorovacích metód je v súčasnosti možné formu i rozsah monitoringu prispôsobiť „na mieru pacienta“, a minimalizovať tak riziká výkonu. Podmienkou realizácie je úzka medziodborová spolupráca i spolupráca pacienta.

Kľúčové slová: stenóza karotídy, karotická endarterekómia, karotický stenting, cievna mozgová príhoda, perioperačný monitoring

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Periprocedural neurological management of surgery and endovascular interventions on brain supplying arteries

Carotid artery stenosis are amongst common causes of stroke. Management of patients with severe symptomatic stenosis is usually multidisciplinary. Beside drug therapy, indication for carotid endarterectomy or endovascular treatment (stenting) has to be evaluated. Complicated, multiple carotid stenosis or stenosis in polymorbid patients is appropriate to follow in detail and monitor perioperatively, to provide optimal acute neurological treatment, if needed. Given the wide range of available methods of intraoperative monitoring it is now possible to arrange „tailor made“ monitoring to minimize the risks of the procedure. Close interdisciplinary collaboration and patient cooperation is a prerequisite for effective treatment.

Keywords: carotid stenosis, carotid endarterectomy, carotid stenting, stroke, perioperative monitoring