Vaskulárna medicína 2/2015

Obrovskobunková arteritída a polymyalgia rheumatica

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., † MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.

Obrovskobunková arteritída (OBA) je systémová vaskulitída zasahujúca veľké a stredné cievy, najmä aortu a jej hlavné vetvy s predilekčným postihnutím vetiev karotických a vertebrálnych artérií. Často zasahuje temporálnu artériu. Choroba začína u starších osôb (starších ako 50 rokov, najmä vo veku 70 – 80 rokov). OBA a polymyalgia rheumatica (PMR) sa často vyskytujú súčasne. V článku sa opisuje etiológia, patogenéza, histologický a klinický obraz, diagnostické metódy, ako aj terapeutické princípy OBA a PMR. Vzhľadom na skutočnosť, že OBA je zriedkavá choroba s veľmi širokým spektrom klinických symptómov a znakov, bez špecifického laboratórneho testu, na stanovenie správnej diagnózy je nevyhnutný multidisciplinárny prístup.

Kľúčové slová: obrovskobunková arteritída, polymyalgia rheumatica, diagnostické kritériá, terapeutické princípy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica

Giant cell arteritis (GCA) is a systemic vasculitis, affecting large and medium size vessels, especially the aorta and its major branches, with the predilection for the branches of the carotid and vertebral arteries. Often involves the temporal artery. The onset of the disease is in elderly persons (older than 50 years, often at the age of 70 – 80 years). GCA is often associated with polymyalgia rheumatica (PMR). In this article the etiology, pathogenesis, histologic and clinical manifestation, diagnostic methods as well as therapeutic principles for GCA and PMR are described. Due to the fact that GCA is a rare disease with very broad clinical spectrum of symptoms and signs, with no specific laboratory test, to establish the proper diagnosis a multidisciplinary approach is essential.

Keywords: giant cell arteritis, polymyalgia rheumatic, diagnostic criteria, therapeutic principles.