Vaskulárna medicína 1-2/2012

Nové perspektívne antiagreganciá pre klinickú prax

MUDr. Peter Minárik, PhD., MUDr. Jana Mináriková, MUDr. Miroslav Hoppan

Aterotrombotické vaskulárne ochorenia predstavujú jednu z hlavných príčin mortality a morbidity. Trombocyty zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze aterosklerózy. Farmaceutický výskum sa zameral na vývoj nových antitrombotík. V súčasnosti prebieha hodnotenie viacerých nových liekov (prasugrel, kangrelol, tikagrelor, SCH 530348 a terutroban), ktoré sú v záverečných fázach vývoja a klinického skúšania.

Kľúčové slová: antitrombotiká, prasugrel, kangrelol, tikagrelor, SCH 530348, terutroban.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New antiplatelet agents for clinical practise

Atherotrombotis vascular disease is leading cause of morbidity and mortality, accounting for approximately 40 % of all death in western countries. As platelets play a pivotal role in the pathogenesis of atherothrombosis. Pharmaceutical research has focused on the development of antiplatelet drugs. A number of novel drugs, currently under evaluation in clinical trials, have been developed. These include prasugrel, ticagrelol, cangrelor , SCH 53048 and terutroban.

Keywords: antiplatelet drugs, prasugrel, ticagrelol, cangrelor, SCH 53048, terutroban.