Vaskulárna medicína 4/2011

Nové možnosti liečby venózneho tromboembolizmu – klinický program EINSTEIN

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Klinický program EINSTEIN pozostáva z troch randomizovaných štúdií s rivaroxabanom: jedna štúdia je pre liečbu akútnej hĺbkovej žilovej trombózy (DVT), jedna pre liečbu akútnej pľúcnej embólie a jedna pre pokračujúcu liečbu u pacientov, ktorí boli liečení kvôli akútnej hĺbkovej žilovej trombóze. Rivaroxaban mal noninferioritu v porovnaní s liečbou s enoxaparínom a antagonistom vitamínu K pri liečbe akútnej DVT, ale pri pokračujúcej liečbe mal rivaroxaban v porovnaní s placebom superiórnu účinnosť. Rivaroxaban, perorálny inhibítor faktora Xa, ponúka možnosť jednoduchej liečby „jednou tabletkou“ v krátkodobej i pokračujúcej liečbe venózneho tromboembolizmu.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, liečba, rivaroxaban

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New possibilities in treatment of venous thromboembolism – EINSTEIN clinical program

EINSTEIN clinical program consists from three randomized trials with rivaroxaban: one for the treatment of acute deep venous thrombosis (DVT), one for the treatment of acute pulmonary embolism and one for continued treatment in patients who have received treatment for acute deep-vein thrombosis. Rivaroxaban showed noninferior efficacy compared to enoxaparin – vitamin K antagonist in the acute DVT study but in the continued treatment study rivaroxaban showed superior efficacy over placebo. Rivaroxaban, an oral factor Xa inhibitor, offers a simple, single-drug approach to the short-term and continued treatment of venous thromboembolism.

Keywords: venous thromboembolism, treatment, rivaroxaban