Vaskulárna medicína 2/2013

Naše skúsenosti s chirurgickou revaskularizáciou obličiek

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Lýdia Žúdelová, MUDr. Roman Necpal, MUDr. Tomáš Dulka

Úvod. Chirurgická revaskularizácia obličiek pre renovaskulárnu hypertenziu a ischemickú nefropatiu (RVH/IN) má napriek súčasnej dominancii endovaskulárnej liečby stále veľký význam. Metódy. Retrospektívne sme vyhodnotili otvorené revaskularizácie, realizované na našom pracovisku za 14-ročné obdobie (1999 – 2012). V uvedenom období sme uskutočnili operácie na renálnych artériách u 50 pacientov. V 25 prípadoch boli tieto výkony indikované pre RVH/IN, v 25 prípadoch v rámci komplexnej rekonštrukcie z iných dôvodov. Zamerali sme sa na typ revaskularizačného výkonu, úspešnosť z hľadiska úpravy tlaku krvi resp. renálnych funkcií, komplikácie a mortalitu súboru. Diskusia. V práci sme sa stručne zmienili o jednotlivých typoch anatomických aj extraanatomických výkonov z hľadiska ich uplatnenia v cievno- -chirurgickej praxi. Vyjadrili sme svoje stanovisko k indikačným zásadám endovaskulárnej aj chirurgickej revaskularizácie obličiek pre RVH/IN. Napriek skutočnosti, že dodnes neprebehla ani jedna veľká randomizovaná štúdia, ktorá by dokázala benefit endovaskulárnej liečby v porovnaní s čistou medikamentóznou liečbou alebo s chirurgickou revaskularizáciou, mnohé centrá považujú PTRA s implantáciou stentu za metódu voľby v liečbe RVH/IN. Porovnali sme počet endovaskulárnych a otvorených výkonov uskutočnených v uvedenom období v našom ústave. Záver. Chirurgická revaskularizácia obličiek nepatrí medzi najčastejšie operácie v cievnej chirurgii, ich význam je však stále značný vzhľadom na veľký potenciál úspešnej liečby RVH a IN. V súčasnosti sme vo veľkých svetových centrách svedkami renesancie otvorených rekonštrukcií. V najbližšom období by sa mal aj v našich podmienkach zvýšiť podiel otvorených revaskularizácií a bude veľmi pravdepodobne pribúdať určitý počet operácií na obličkových tepnách v rámci hybridných výkonov resp. operácií typu „debranchingu“. Revaskularizačné výkony na renálnych artériách vyžadujú multidisciplinárny konsenzus a spoluprácu.

Kľúčové slová: renovaskulárna hypertenzia, ischemická nefropatia, otvorená revaskularizácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Our experience with surgical renal revascularization

Introduction. Open surgical revascularization of kidney because of the renovascular hypertension and ischaemic nephropathy (RVH/ IN) has been still very important in spite of the dominant role of the endovascular treatment in present times. Methods. We have evaluated retrospectively open revascularization surgery in our patients during 14 years time period (1999-2012). During this time period we have realized 50 open surgical reconstructions in 50 patients. In 25 cases the operations have been performed because of RVH/IN. The second half of the patients population have been operated on the renal arteries in the frame of any complex surgery, particularly open surgery of aortic aneurysms. We have recorded the type of surgical reconstruction, its efectiveness from the point of view of the blood pressure and secretory renal functions, complications and mortality, as well. Discussion. In this paper we have briefly described several types of renal arteries reconstructions, both anatomical and extraanatomical and their position in vascular surgical practise. We have postulated our standpoint to indications both endovascular and open surgical renal revascularization because of RVH/IN. In spite of the fact that no big randomized study has been published up to the present days accomplishing the benefit of the endovascular revascularization for the patients comparing with medical therapy alone or with open surgical reconstructions, many vascular centres consider PTRA with stent implantation as the method of choice in the management of RVH/IN. We have compared the numbers of endovasculary and surgically treated cases in our institution during the period mentioned above, as well. Conclusion. Surgical revascularization do not belong in between most frequent reconstructions in vascular surgery, however, their importancy is still substantial from the point of view of their potencial of successful treatment of the RVH/IN. We can register contemporary renaissance of open renal revascularization in many big centres in the world. It is necessary to enhance the proportion of open renal revascularizations also in our hands. It is apparent that in the next future there will rise the number of hybrid reconstructions and so called „debranching“ operations in big reconstructive aortic surgery. Renal arteries revascularizations presume multidisciplinary consensus and cooperation.

Keywords: renovascular hypertension, ischaemic nephropathy, open surgical revascularization.