Vaskulárna medicína 2/2011

Národný register trombofilných stavov v Slovenskej republike

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Trombofilný stav je vrodenou alebo získanou poruchou hemostázy, ktorá vedie k zvýšenej náchylnosti k trombóze a predisponuje pacienta ku vzniku alebo k recidíve tromboembolickej príhody. Z klinického hľadiska sa vrodené a získané stavy podieľajú na vzniku venózneho tromboembolizmu a na artériovej trombóze, prípadne sa prejavujú ako recidivujúce habituálne potraty. Podľa Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia (Vestník MZ SR z 31. augusta 2006; 54: 13–18) "Národné centrum hemostázy a trombózy so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine zabezpečuje zdravotnú starostlivosť osobám predovšetkým s vrodenými a získanými trombofilnými stavmi s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register trombofilných stavov".

Kľúčové slová: trombofilný stav, artériová trombóza, žilový tromboembolizmus, Národný register trombofilných stavov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

National registry of thrombophilic states in Slovak republic

Thrombophilia is inherited or acquired disorder of hemostasis that leads to the increased tendency to thrombosis and predisposes patients to thrombosis and to its recurrence. Clinically hereditary and acquired trombophilias participate in onset of venous thromboembolism and arterial thrombosis or recurrent spontaneous abortions. According to the Conception of health care in Hematology and transfusiology (Bulletin of MH SR, issue of 31.8.2006; vol. 54, p. 13-18) "National Centre of hemostasis and thrombosis seated at Department of Hematology and transfusiology, Jessenius medical faculty of Commenius University and University hospital in Martin preserve of health care predominantly in patients with inherited and acquired trombophilias in whole Slovak territory and manage the National registry of thrombophilic states".

Keywords: thrombofilia, arterial thrombosis, venous thromboembolism, National registry of thrombophilic states