Vaskulárna medicína 3/2010

Možnosti chirurgickej liečby chronickej ischémie dolných končatín

prof. MUDr.ladimír Šefránek, PhD., MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Roman Slyško, PhD., MUDr. Roman Necpal

Chronická ischémia dolných končatín sa radí medzi najvážnejšie klinické entity vo vaskulárnej oblasti. Najmä jej terminálne štádium – kritická končatinová ischémia (KKI) predstavuje vážny medicínsky aj socio-ekonomický problém nielen ohrozením dolnej končatiny, ale aj vysokou dlhodobou kardiovaskulárnou mortalitou. Hoci súčasné výsledky manažmentu KKI nie sú optimálne, koncentrovaným úsilím vaskulárnych špecialistov sa v priebehu poslednej dekády zlepšili. Pred začatím liečby je nevyhnutné exaktné zhodnotenie závažnosti ischémie, komorbidity pacienta, ako aj morfologických charakteristík postihnutého arteriálneho riečiska. Poznanie a dodržiavanie indikácií endovaskulárnych postupov a chirurgickej, kombinovanej alebo hybridnej revaskularizácie, ktoré v súčasnosti vychádzajú najmä z odporúčaní TASC II, je predpokladom správneho výberu optimálnej liečby, založeného na multidisciplinárnom konsenze. Práca poskytuje prehľad jednotlivých typov chirurgickej revaskularizácie v závislosti na etáži, charaktere lézií a výške operačného rizika. Dôraz sa kladie na problematiku infraingvinálnych rekonštrukcií, ktoré majú pri KKI dominantný význam.

Kľúčové slová: ischémia, KKI, zhodnotenie pacienta, revaskularizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical approach to the chronic lower limb ischaemia

Chronic lower extremity ischaemia belongs to the most serious clinical entities in vascular medicine. Critical limb ischaemia (CLI) as the terminal stage of the disease has been considered to be one of the most serious medical, social and economical problems not only because of threatening of the limb, but also because of high long-term cardiovascular mortality. The results of management up to the date are not sufficient but, however, its possibilities have increased during recent years as a consequence of a concentrated effort of vascular specialists. Before any revascularization there is necessary to evaluate the severity of ischaemia, comorbidities and morphology of the arterial lesion. Exact knowing of the treatment indications is a condition of the optimal treatment method selection. This paper discusses main problems of surgical revascularization in several arterial segments, type of lesion and comorbidities with emphasis on the infrainguinal reconstructions.

Keywords: ischaemia, CLI, patient evaluation, revascularization