Vaskulárna medicína 1/2015

Monitorovanie duálnej protidoštičkovej liečby metódou fosforylácie VASP

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Marián Fedor, MUDr. Matej Samoš, doc. MUDr. Ján Staško, mim. prof., MUDr. František Kovář, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

Duálna protidoštičková liečba (DPL) klopidogrelom a kyselinou acetylsalicylovou predstavuje štandardný režim v prevencii tromboembolických príhod u pacientov s ischemickou chorobou srdca, ktorí podstúpili perkutánnu koronárnu intervenciu (PKI). Jedným z najväčších úskalí je rozsiahla variabilita v odpovedi na liečbu klopidogrelom medzi jednotlivými pacientmi. Veľké množstvo pacientov nie je schopných primerane reagovať, a preto nie sú „chránení“ pred závažnými nežiaducimi kardiovaskulárnymi príhodami aj napriek podávaniu DPL. Práve táto skupina je vystavená trojnásobne vyššiemu riziku infarktu myokardu, trombózy stentu a srdcovej smrti. Z uvedených dôvodov vznikla nutnosť vykonávania spoľahlivého laboratórneho testu s cieľom detekcie ohrozených jedincov. V ideálnom prípade môže takýto test slúžiť k úprave dávky a vedeniu individuálnej liečby šitej na mieru pacienta.

Kľúčové slová: protidoštičková liečba, VASP, akútny koronárny syndróm, prietoková cytometria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monitoring of dual antiplatelet therapy by VASP phosphorylation method

Dual antiplatelet therapy (DAPT) with clopidogrel and acetylsalicylic acid represents cornerstone in the prevention of thromboembolic events in patients with coronary artery disease who undergo percutaneous coronary intervention (PCI). One of the major pitfalls appears in wide interindividual variability in response to clopidogrel. A large number of patients do not respond adequately, and therefore are not „protected“ against major adverse cardiovascular events in spite of receiving DAPT. Non-responders are exposed to three-fold higher risk of myocardial infarction, stent thrombosis and cardiac death. The aforementioned reasons raise the necessity for implementation of reliable laboratory test in order to detect vulnerable individuals. Ideally, such test may serve in management of treatment specifically tailored to individual patients.

Keywords: antiplatelet treatment, VASP, acute coronary syndrome, flow cytometry.