Vaskulárna medicína 1/2011

Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.

Médiokalcinóza je ochorením artérií muskulárneho typu, pri ktorom dochádza k progredujúcej kalcifikácii médie. Najčastejšie sa vyskytuje pri diabetes mellitus, chronickej obličkovej nedostatočnosti a sprievodnom sekundárnom hyperparatyreoidizme. Znížený členkovo-ramenný tlakový index (ABI) je markerom zvýšeného kardiovaskulárneho rizika. Avšak i hodnoty ABI nad 1,4 pri náleze médiokalcinózy sú spojené so zvýšenou mortalitou z kardiovaskulárnych príčin. Pomocou longitudinálneho Holter EKG monitorovania sme v 22-člennom súbore osôb s nálezom médiokalcinózy zistili častý výskyt srdcovej dysrytmie a ischémie myokardu (91 %). Iba 2 osoby (9 %) mali normálny Holterovský EKG záznam. Naše výsledky potvrdili klinický význam určenia ABI, pričom Holter EKG monitorovanie nám poskytuje dôležité informácie pre zlepšenie manažmentu týchto pacientov.

Kľúčové slová: médiokalcinóza, členkovo-ramenný tlakový index, ABI, Holter EKG monitorovanie, srdcové dysrytmie, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mediocalcinosis – the marker of high cardiovascular risk

Mediocalcinosis represents a disease of the muscular type of arteries characterized by progredient calcification of the media. It is most frequent due to diabetes mellitus, chronic renal insufficiency and accompanying secondary hyperparathyreoidism. Decreased anklebrachial pressure index (ABI) is a marker of increased cardiovascular risk. But also values of ABI over 1.4 in mediocalcinosis are connected with increased mortality from cardiovascular reasons. In a group of 22 persons with mediocalcinosis we detected with Holter ECG longterm monitoring frequent occurrence of cardiac arrhythmias and myocardial ischemia (91 %). Only 2 persons (9 %) had normal Holter ECG records. Our results confirmed clinical importance of ABI estimation, whereby Holter ECG monitoring provides us important information for improvement of their management.

Keywords: mediocalcinosis, ankle-brachial pressure index, ABI, Holter ECG monitoring, cardiac arrhythmias, cardiovascular risk.