Vaskulárna medicína 4/2011

Mechanická trombektomie katétrem Rotarex v léčbě akutních a subakutních uzávěrů periferních tepen

MUDr. František Staněk, CSc., MUDr. Radoslava Ouhrabková, CSc., Bc. David Procházka

Cílem práce bylo zhodnotit efektivitu mechanické trombektomie katétrem Rotarex v léčbě akutních a subakutních uzávěrů periferních tepen a posoudit dlouhodobější výsledky této metody. Pro perkutánní mechanickou trombektomii byl použit katétr Rotarex (Straub Medical, Švýcarsko). Jedná se o 6F nebo 8F polyuretanový katétr, který má uvnitř ocelovou spirálu poháněnou motorem a rotující rychlostí 40 000 otáček za minutu. Hrot katétru je spojen se spirálou. Rotující spirála vytváří podtlak a tromboembolický materiál hrotem „navrtaný“ je nasáván do katétru, kde je fragmentován a transportován spirálou do sběrného vaku. Pomocí tohoto systému jsme provedli na tepnách dolních končetin 40 výkonů u 38 pacientů (20 mužů, 18 žen, průměrného věku 73 ± 11 let, rozmezí 44 – 92 let). Průměrná délka uzávěru byla 12 ± 9 cm (2 – 37 cm), průměrná doba trvání obtíží byla 27 ± 35 dní (2 –180 dní), medián 14 dní. Trombektomie Rotarexem jako jediná intervence byla postačující u 11 výkonů (27,5 %), v 19 případech (47,5 %) byla rekanalizace Rotarexem doplněna PTA a v 10 výkonech (25 %) implantací stentu. Angiografického úspěchu bylo dosaženo ve 37 výkonech (92,5 %). Nejčastější přechodnou komplikací byla embolizace do bércových tepen (v 10 %). Až na 1 případ byla vždy vyřešena v rámci výkonu. Následná trombolýza byla podána po 3 výkonech (7,5 %). V 1 případě (2,5 %) došlo k drobné perforaci arteria fibularis. U 32 pacientů je k dispozici sledování za 6 měsíců po výkonu. Průchodnost bez významné restenózy byla zachována v 67 %. Za 12 měsíců je dosud sledováno 12 pacientů, taktéž u 67 % nemocných zůstaly tepny průchodné bez významné restenózy. Mechanická trombektomie systémem Rotarex umožňuje rychlou a účinnou léčbu akutních a subakutních uzávěrů periferních tepen, často je nutná kombinace s ostatními perkutánními postupy. Též střednědobé výsledky jsou přijatelné vzhledem k tíži klinické symptomatologie před výkonem – v převážně většině byla ohrožena končetina.

Kľúčové slová: akutní a subakutní uzávěry periferních tepen, trombektomie katétrem Rotarex

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mechanical thrombectomy using the Rotarex catheter in treatment of acute and subacute occlusions of peripheral arteries

The aim of this study was to evaluate the efficacy of mechanical thrombectomy using the Rotarex catheter in the treatment of peripheral arterial acute and subacute occlusions and to assess longer-term results. The Rotarex catheter (Straub Medical, Switzerland) was used for percutaneous mechanical thrombectomy. This is a 6F or 8F polyurethane catheter, which contains a steel spiral powered by an electric motor and rotating at a speed of 40 000 rpm. The catheter tip is connected to the spiral. The rotating spiral produces a continuous vacuum and the thromboembolic material „drilled” by the tip is drawn into the catheter, where it is fragmented and transported via the spiral to the collecting bag. By means of this system we have conducted 40 interventions in 38 patients (20 men, 18 women, average age of 73 ± 11 (44 – 92 years) in peripheral arteries. The mean occlusion length was 12 ± 9 cm (2 – 37 cm); the average duration of symptoms was 27 ± 35 days (2 – 180 days), with median value of 14 days. Thrombectomy as the only procedure was sufficient in 11 interventions (27.5 %); a recanalization using Rotarex was completed with PTA in 19 procedures (47.5 %) and with stent implantation in 10 procedures (25 %). Angiographic success was achieved in 37 interventions (92.5 %). The most frequent transitory complication was embolization to the calf arteries (10 %). With the exception of 1 case it was resolved during the session. Subsequent thrombolysis was administered after 3 procedures (7.5 %). In 1 case (2.5 %) there was a minor perforation of the peroneal artery. Six-month post-intervention follow-up is available for 32 patients. Patency without significant restenosis was preserved in 67 %. After 12 months, 12 patients are still followed and 67 % of intervened segments remained patent without significant restenosis. The Rotarex system enables fast and efficient treatment of peripheral arterial acute and subacute occlusions although a combination with other percutaneous procedures is often necessary. Middle-term results are also acceptable because of seriousness of the clinical symptomatology – in most cases the limb was threatened.

Keywords: acute and subacute occlusions of peripheral arteries, thrombectomy using Rotarex