Vaskulárna medicína 1/2016

Markery mäkkého plátu pri aterosklerotickom postihnutí arteria carotis interna

MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Pavel Staško, PhD., MUDr. Peter Štefanič, MUDr. Peter Berek, PhD., MUDr. Ivan Kopolovets, MUDr. Jana Pobehová, PhD.

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti a jednou z najčastejších príčin predčasnej trvalej invalidizácie pacientov vo vyspelých krajinách. Diagnostika cievnej mozgovej príhody vyžaduje multidisciplinárne zastúpenie viacerých odborníkov. Až 80 % mozgových príhod tvoria akútne mozgové infarkty vznikajúce v dôsledku aterosklerotického postihnutia arteria carotis interna. Ateroskleróza v podstate predstavuje chronickú zápalovú reakciu, v dôsledku ktorej v cievnej stene dochádza k ukladaniu lipidov. Zápalové mediátory a prozápalové cytokíny sa podieľajú na progresii aterosklerotického plátu, podporujú jeho nestabilitu a zvyšujú riziko ruptúry plátu. V súčasnosti sú na chirurgickú liečbu indikovaní aj asymptomatickí pacienti so stenózou lúmenu arteria carotis interna nad 70 %. U týchto asymptomatických pacientov nie je isté, či benefit chirurgickej endarterektómie je až tak zrejmý, ako sa pôvodne predpokladalo. V budúcnosti budú pravdepodobne operovaní len vybraní pacienti s vysokým rizikom tranzitórneho ischemického ataku (TIA) alebo cievnej mozgovej príhody. Výber týchto pacientov bude pravdepodobne závisieť od viacerých biochemických markerov vulnerabilného aterosklerotického plátu s vysokým embolizačným potenciálom, a tiež aj od neinvazívnych zobrazovacích metód, ultrasonografie, pomocou ktorej možno identifikovať kvalitu aterosklerotického plátu.

Kľúčové slová: ateroskleróza, vulnerabilný plát, stenóza krčnej tepny, cievna mozgová príhoda, endarterektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Markers of vulnerable plaque in atherosclerotic internal carotid artery affected

Stroke is the third leading cause of death and also the most common cause of premature permanent disability of patients in developed countries. Diagnosis of stroke requires multidisciplinary representation of several experts. 80% of stroke acute cerebral infarcts formed, resulting from the involvement of atherosclerotic internal carotid artery. Atherosclerosis is basically a chronic inflammatory reaction due to which the vessel wall is an accumulation of lipids. Inflammatory mediators and pro-inflammatory cytokines are involved in the progression of atherosclerotic plaque, promoting its instability and the risk of plaque rupture. Currently, the surgical therapy indicated for asymptomatic patients with stenosis of the lumen of internal carotid arteries of 70%. In these asymptomatic patients it is not certain that the benefit of surgical endarterectomy is so obvious as initially anticipated. In the future, possibly operated on only selected patients with a high risk of transient ischemic attacks or stroke. The selection of these patients will likely depend on a number of biochemical markers of vulnerable atherosclerotic plaque with a high embolic potential and also by non-invasive imaging, ultrasonography, using the identified quality of atherosclerotic plaque.

Keywords: atherosclerosis, vulnerable plaque, carotid artery stenosis, stroke, endarterectomy