Vaskulárna medicína 2/2013

Krvácavé trombocytopatie

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Lucia Stančiaková, Ing. Ingrid Škorňová

Krvácavé trombocytopatie sú vrodené a získané ochorenia spôsobené poruchou funkcie trombocytov na viacerých úrovniach. Patogeneticky ide teda o veľmi variabilnú skupinu ochorení, ktorá sa klinicky manifestuje najmä krvácavými prejavmi rozličnej intenzity. V článku sa zaoberáme možnosťami diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a súčasnými metódami liečby krvácavých trombocytopatií. Zamerali sme sa hlavne na vrodené kvalitatívne poruchy trombocytov, lebo tieto ochorenia napriek svojmu raritnému výskytu môžu vyvolať aj život ohrozujúce krvácanie, a preto je potrebné vziať ich do úvahy v rámci diferenciálnej diagnostiky iných krvácavých stavov.

Kľúčové slová: krvácavé trombocytopatie, diferenciálna diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bleeding thrombocytopathies

Bleeding thrombocytopathies are congenital and acquired diseases caused by disorders of platelet function at multiple levels. The pathogenesis is therefore highly variable in this group of diseases with a clinical manifestation especially by bleeding signs of various intensity. In the article we deal with the possibilities of diagnosis, differential diagnosis and current methods used in the treatment of bleeding thrombocytopathies. We have focused mainly on the hereditary qualitative platelet disorders, because despite of their rare occurrence they can cause even the lifethreatening bleeding and therefore it is necessary to take them into account in the differential diagnosis of other bleeding states.

Keywords: bleeding thrombocytopathies, differential diagnosis, treatment.