Vaskulárna medicína 1/2023

Krvácavé a trombotické komplikácie u hospitalizovaných pacientov s COVID-19

MUDr. Anna Bobčáková, RNDr. Martina Schniederová, MUDr. Róbert Ružinák, PhD., prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, MUDr. Ján Červeň, doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Úvod: COVID-19 je vírusové ochorenie asociované prevažne s respiračnými príznakmi, ochorenie však často sprevádzajú rôzne extrapulmonálne príznaky a komplikácie, ku ktorým patria trombotické a hemoragické príhody. Súbor pacientov a metódy: V práci analyzujeme výskyt trombotických a krvácavých komplikácií v súbore 991 pacientov s COVID-19 hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici v Martine. Výsledky: Trombotické komplikácie boli častejšie ako hemoragické, najčastejšou komplikáciou bola embólia do pľúcnej tepny, ktorá sa vyskytla u 59 pacientov, nasledovali ischemická cievna mozgová príhoda, akútny infarkt myokardu a hlboká venózna trombóza dolných končatín. Hemoragické komplikácie boli pomerne zriedkavé, vyskytli sa len v 5 prípadoch (hemoragická cievna mozgová príhoda, spontánny intramuskulárny hematóm, enterorágia). Záver: Trombotické a hemoragické komplikácie COVID-19 môžu byť spojené so závažnejším priebehom, vyšším rizikom úmrtia a dlhším trvaním hospitalizácie.

Kľúčové slová: COVID-19, trombotické komplikácie, hemoragické komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hemorrhagic and thrombotic complications in hospitalized COVID-19 patients

Introduction: COVID-19 is a viral disease associated mainly with respiratory symptoms, however, the disease is often accompanied by various extrapulmonary symptoms and complications, which include thrombotic and hemorrhagic events. Patients and metods: In this work, we analyze the occurrence of thrombotic and hemorrhagic complications in 991 patients with COVID-19 hospitalized in the University Hospital in Martin. Results: Thrombotic complications were more frequent than hemorrhagic, the most frequent complication was pulmonary embolism, which occurred in 59 patients, followed by ischemic stroke, acute myocardial infarction and deep venous thrombosis. Hemorrhagic complications were relatively rare, occurring in only 5 cases (hemorrhagic stroke, spontaneous intramuscular hematoma, enterorrhagia). Conclusion: Thrombotic and hemorrhagic complications of COVID-19 may be associated with a more severe disease course, higher risk of death, and longer duration of hospitalization.

Keywords: COVID-19, thrombotic complications, hemorrhagic complications