Vaskulárna medicína 1/2017

Klinická patofyziológia, diagnostika a farmakologická liečba chronického venózneho ochorenia

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Chronické venózne ochorenie (CVD) patrí medzi najčastejšie chronické stavy vo vyspelých krajinách. Patofyziológia choroby je komplexná a zahŕňa genetickú predispozíciu a rizikové faktory prostredia. Základnou podmienkou na vznik CVD je zápal, ktorý vzniká v žilovej cirkulácii (žilová stena, žilové chlopne, mikrocirkulácia), ktorá je vystavená zvýšenému žilovému tlaku. U pacientov s CVD sa objavujú kŕčové žily, opúchanie, kožné zmeny a sú v riziku vzniku žilového vredu predkolenia. Kvalita života pacientov trpiacich na chronické žilové ochorenie je v porovnaní so zdravou populáciou znížená. Skorá diagnostika a správna liečba je preto nevyhnutná. V práci sa rozoberá klinická patofyziológia, diagnostika a farmakologická liečba chronického žilového ochorenia.

Kľúčové slová: chronické venózne ochorenie, patofyziológia, diagnostika, farmakologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical pathophysiology, diagnostics and pharmacological treatment of chronic venous disease

Chronic venous disease (CVD) belong to the most common diseases in developed countries. The disease pathophysiology is complex and involves genetic susceptibility and environmental risk factors. The fundamental basis for CVD development is inflammation within the venous circulation (the venous walls, valves and microcirculation) that is subjected to increased venous pressure. Patients with CVD develop varicose veins, swelling, skin changes and are at risk of venous ulceration. The quality of life of patients suffering from chronic venous disease is decreased in comparison with healthy population. Early diagnostic and proper treatment is therefore essential. In this article the clinical pathophysiology, diagnostic and pharmacological treatment of chronic venous disease is discussed.

Keywords: chronic venous disease, pathophysiology, diagnostic, pharmacological treatment