Vaskulárna medicína 2/2010

Karotická endarterektómia – chirurgická liečba v porovnaní s endovaskulárnou liečbou

MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Roman Slyško, MUDr. Peter Lofaj, MUDr. Katarína Kanáliková, jr. prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Chirurgická a endovaskulárna liečba predstavuje v porovnaní s medikamentóznou liečbou účinnejšiu metódu prevencie cievnej mozgovej príhody pacientov s cerebrovaskulárnou insuficienciou s asymptomatickou a symptomatickou formou aterosklerotického ochorenia karotických tepien. Pri dodržiavaní indikácií a kontraindikácií obidvoch terapeutických metód nie je rozdiel v celkovej kombinovanej morbidite a mortalite periprocedurálne a v strednodobých výsledkoch. Karotické endarterektómie a karotický stenting sú u rizikových pacientov rovnocennými terapeutickými metódami liečby pacientov s cerebrovaskulárnou insuficienciou vo vaskulárnej medicíne. Karotická endarterektómia zostáva zlatým štandardom v invazívnej liečbe CVI. V skupine chirurgicky rizikových pacientov je benefit z karotického stentigu.

Kľúčové slová: chirurgická liečba – karotické endarterektómie (CEA), endovaskulárna liečba – karotický stenting (CAS), indikácie, kontraindikácie, výsledky a odporúčania

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Carotid endarterectomy versus carotid artery stenting

Surgical and endovascular therapy is more effective than medical management in prevention of stroke in patients with cerebrovascular insufficiency with asymptomatic and symptomatic atherosclerotic carotid artery stenosis. In being to abidance of the indications and contraindications in both therapeutic methods are therefore not significant differences in combined morbidity and mortality and in mid-term results. The carotid endarterectomy and carotid artery stenting are considered to be equal therapeutic methods for patients with cerebrovascular insufficiency in vascular medicine. The carotid endarterectomy is referred as gold standard method in invasive therapy. The subgroup of patients with high surgical risk would benefit from carotid artery stenting.

Keywords: surgical therapy – carotid endarterectomies (CEA), endovascular therapy – carotid artery stenting (CAS), indications, contraindications, results and guidelines