Vaskulárna medicína 2/2022

Ischemická cievna mozgová príhoda – možnosti a výsledky liečby v komplexnom centre

MUDr. Martin Kucharík, PhD., MUDr. Eva Unčovská, MUDr. Jana Thurzová, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRCE

Cieľ: Ischemická náhla cievna mozgová príhoda (iNCMP) je frekventná diagnóza v rebríčkoch morbidity a mortality. Podľa zistení Eurostatu jedenásťtisíc obyvateľov Slovenskej republiky (SR) vo veku do 75 rokov zomrie ročne na tzv. odvrátiteľné úmrtia, konkrétne 16 % z nich zomrie na cievnu mozgovú príhodu. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie sú na tom horšie ako Slovensko už len Lotyšsko, Litva a Rumunsko. V roku 2021 zasiahol do zdravotnej starostlivosti v celej republike nový faktor – epidémia COVID-19. V prezentovanej práci sme porovnali výsledky liečby pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou v CINRE v bežnom časovom období a počas vrcholiacich vĺn pandémie COVID-19. Súbor pacientov a metódy: Do porovnania boli zaradení všetci pacienti ošetrení v sledovanom (trojmesačnom) časovom období v rokoch 2020, 2021 a 2022 v CINRE s diagnózou ischemickej cievnej mozgovej príhody. Výsledky: Počty pacientov a výsledky liečby neboli odlišné od bežných medzikvartálnych výkyvov. V sledovaných mesiacoch počas oboch vrcholiacich vĺn pandémie COVID-19 v Slovenskej republike mierne poklesli počty podaných intravenóznych trombolýz. V prvej vlne pandémie COVID-19 sa zvýšil počet pacientov s diagnózou tzv. wake-up stroke. Podľa nami zbieraných dát bola zachovaná dostupnosť a kvalita akútnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou počas oboch vrcholiacich vĺn pandémie COVID -19. Zaujímavým zistením bolo (pri zachovanej kvalite a dostupnosti akútnej starostlivosti) zhoršenie dostupnosti a oneskorenie začatia sekundárnej prevencie. Záver: Napriek vysokej úmrtnosti a enormnej záťaži zdravotníckeho systému SR následkom epidémie nezobrala diagnóza COVID-19 smutné prvenstvo úmrtí diagnózam obehovej sústavy. Preto je vhodné naďalej sa maximálne sústrediť na rozvoj a udržanie vysokej úrovne starostlivosti o pacientov s ochoreniami obehovej sústavy a predovšetkým na prevenciu (teda liečbu a preventívne ošetrenie diagnóz, ktoré obvykle vedú k iNCMP).

Kľúčové slová: pandémia COVID-19, ischemická cievna mozgová príhoda, akútna rekanalizačná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ischemic stroke – treatment options and results in a comprehensive centre

Purpose: Ischemic stroke is a frequent diagnosis in terms of morbidity and mortality. According to the findings of Eurostat, eleven thousand inhabitants of the Slovak Republic (SR) under the age of 75 die annually from the so-called preventable deaths, specifically 16% of them will die from a stroke. Compared to the other countries of the European Union, only Latvia, Lithuania and Romania are worse off than Slovakia. In the presented work, we compared the results of the treatment of patients with ischemic stroke at CINRE in the normal time-period and during the peaks of the COVID -19 pandemic. Patients and methods: All patients treated in the monitored (three-month) time-period in 2020, 2021 and 2022 at CINRE with a diagnosis of ischemic stroke were included in the comparison. Results: Patient numbers and treatment outcomes were not different from normal interquarter fluctuations. In the monitored months during both peak waves of the COVID -19 pandemic in the Slovak Republic, the number of administered intravenous thrombolysis decreased slightly. In the first wave of the COVID -19 pandemic, the number of patients diagnosed with so-called wake-up stroke increased. According to the data collected by us, the availability and quality of acute health care for patients with ischemic stroke remained unchanged during both peak waves of the COVID -19 pandemic. An interesting finding was (while maintaining the quality and availability of acute care) the deterioration of availability and delay in the initiation of secondary prevention. Conclusion: Despite the high mortality rate and the enormous burden on the health care system of the Slovak Republic because of the epidemic, the diagnosis of COVID -19 did not take away the sad primacy of deaths from circulatory system diagnoses. Therefore, it is advisable to continue to focus as much as possible on developing and maintaining a high level of care for patients with diseases of the circulatory system and above all on prevention (that is, treatment and preventive treatment of diagnoses that usually lead to ischemic stroke).

Keywords: COVID-19 pandemic, ischemic stroke, acute recanalisation treatment