Vaskulárna medicína 3-4/2012

Iliofemorálna hĺbková venózna trombóza – najvýznamnejšia príčina pľúcneho tromboembolizmu: liečebné odporúčania

MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH

Iliofemorálna hĺbková venózna trombóza (HVT) je významným zdrojom morbidity a ako súčasť venózneho tromboembolizmu aj mortality v dnešnej populácii. Súčasnú liečebnú stratégiu predstavuje predovšetkým antikoagulačná liečba v kombinácii s elastickou kompresívnou terapiou, v mnohých prípadoch však nie je dostatočná v prevencii potrombotického syndrómu (PTS). Aktuálne odporúčania kladú v liečbe extenzívnej HVT dôraz aj na endovaskulárne techniky, ktoré sú v indikovaných prípadoch efektívne pri skorom odstránení venózneho trombu a dokážu tak do väčšej miery predísť rozvoju PTS a zabezpečiť lepšiu dlhodobú priechodnosť venózneho systému. Odporúčania manažmentu pacientov s HVT sú významnou pomôckou, kľúčovým však ostáva rozhodnutie lekára v individuálnej klinickej situácii.

Kľúčové slová: hlboká venózna trombóza, antikoagulácia, trombolýza, farmako-mechanická trombektómia, endovaskulárna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Iliofemoral deep vein thrombosis – the most important cause of pulmonary thromboembolism: therapeutic guidelines

Iliofemoral deep venous thrombosis (DVT) represents a major cause of morbidity and as a part of venous thromboembolism also of mortality in current population. The current therapeutic strategy contents mainly the anticoagulation therapy in combination with elastic compressive therapy. However, they are not sufficient enough to prevent the post-thrombotic syndrome (PTS). International guidelines stress the role of endovascular techniques in the management of extensive DVT. In properly selected patients the endovascular techniques are effective in early thrombus removal, and hence they have better ability to prevent development of PTS, as well as to maintain the better long-term patency of venous system. Guidelines are useful and important tool for the diagnostic and therapeutic strategy, however, the key role still remains the physician’s decision in individual clinical situation.

Keywords: deep venous thrombosis, anticoagulation, thrombolysis, pharmacomechanical thrombectomy, endovascular therapy.