Vaskulárna medicína 2/2016

Identifikácia periprocedurálneho rizika karotického stentingu vo vybraných populáciách

MUDr. Mária Rašiová, PhD., MUDr. Norbert Leško, MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD., MUDr. Ľubomír Špak, MPH, MUDr. Štefan Pataky, MUDr. Martin Koščo, MUDr. Marek Hudák, PhD.

Cieľ štúdie:Optimálna liečba stenóz karotických artérií je napriek mnohým rôznorodým štúdiám predmetom diskusií. Cieľom štúdie realizovanej na Angiologickom oddelení Kliniky kardiológie VÚSCH Košice bolo v súbore pacientov liečených karotickým stentingom (CAS) identifikovať výšku rizika periprocedurálnych komplikácií v závislosti od demografických a klinických faktorov a analyzovať vplyv sledovaných faktorov na mortalitu z akýchkoľvek príčin. Metódy:Retrospektívne bolo sledovaných 502 pacientov priemerného veku 67,2 ± 8,4 rokov liečených CAS od 20. 6. 2008 do 31. 12. 2015. Priemerná dĺžka sledovania bola 1 054 dní (medzikvartilné rozpätie 547,3; 1 454,8). Z databázy pacientov VÚSCH boli sledované demografické ukazovatele, laboratórne parametre, komorbidity a výskyt periprocedurálnych komplikácií – cievna mozgová príhoda (CMP) a smrť do 30 dní od CAS. Výsledky:V periprocedurálnom období (do 30 dní od CAS) bola CMP/smrť zaznamenaná u 3,8 % pacientov (n = 19). U pacientov so symptomatickou stenózou karotickej artérie sa periprocedurálna CMP/smrť vyskytla u 5,4 % pacientov (n = 10), u pacientov s asymptomatickou stenózou karotickej artérie u 2,8 % (n = 9) pacientov. Riziko CMP/smrti do 30 dní od intervencie 3,0-násobne zvyšoval vek ≥ 75 rokov a 3,4-násobne ischemická CMP (iCMP) v období > 6 mesiacov pred CAS. V dlhodobom sledovaní bola dokumentovaná signifikantne 1,8-násobne vyššia mortalita z akýchkoľvek príčin u pacientov s ischemickou chorobou srdca (ICHS), 1,6-násobne vyššia mortalita u pacientov s diabetes mellitus (DM) a 1,6-násobne vyššia mortalita u pacientov s iCMP > 6 mesiacov pred CAS v porovnaní s pacientmi bez týchto ochorení. Po korekcii na vek, typ lézie, pohlavie a prítomnosť komorbidít pretrvávala 1,5-násobne vyššia mortalita u pacientov s iCMP > 6 mesiacov pred CAS v porovnaní s pacientmi tohto ochorenia, riziko u pacientov s ICHS a DM bolo v porovnaní s pacientmi bez týchto ochorení štatisticky nevýznamné. Záver:Výskyt periprocedurálnych komplikácií po karotickom stentingu v centre s dostatočnými skúsenosťami je akceptovateľný, čo potvrdzuje vhodnosť tejto metódy ako alternatívy karotickej endarterektómie u správne selektovaných pacientov. U pacientov starších ako 75 rokov v porovnaní s mladšími bolo potvrdené vyššie riziko periprocedurálnej CMP/smrti. V porovnaní s pacientmi bez iCMP > 6 mesiacov pred CAS bolo u pacientov s iCMP > 6 mesiacov pred CAS zvýšené riziko periprocedurálnej CMP/smrti a v dlhodobom sledovaní mortalita zo všetkých príčin.

Kľúčové slová: karotický stenting, ischemická CMP, komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Identification of periprocedural risks of carotid stenting in selected populations

Aim of the study:The optimal treatment of carotid artery stenosis, despite many studies, is still being discussed. The aim of study performed at the Angiology Department Cardiology Clinic VÚSCH Kosice was to identify the risk of periprocedural complications, depending on demographic and clinical factors and to analyse the impact of these factors on all-cause mortality in the group of patients treated with carotid artery stenting. Methods:We performed retrospective study of 502 patients treated with protected carotid artery stenting between June 20, 2008 and December 31, 2015. Mean age of patients was 67.2 ± 8.4 years, mean follow-up was 1 054 days (547.3; 1 454.8). Demographic characteristics, laboratory parameters, comorbidities and the incidence of periprocedural complications stroke and death within 30 days after CAS were examined from patient records. Results:During periprocedural period (within 30 days of CAS) stroke/death occurred in 3.8 % of patients (n = 19). Stroke/death in symptomatic carotid stenosis patients occured in 5,4 % of cases (n = 10), in asymptomatic carotid stenosis in 2,8 % of cases (n = 9). Advanced age ≥ 75 years was associated with 3.0-times higher risk of periprocedural stroke/death compared with younger patients. Ischemic stroke > 6 months before CAS was associated with 3.4-times higher risk of periprocedural stroke/death compared with patients without this diagnosis. During follow-up all-cause mortality was 1.8-times higher in group of patients with coronary artery disease (CAD), 1.6-times higher in patients with diabetes mellitus (DM) and 1.6-times higher in patients with ischemic stroke > 6 months before CAS compared with patients without these diseases in univariable analysis. Adjusted all-cause mortality was in patients with ischemic stroke > 6 months before CAS 1.5-higher compared with patients without ischemic stroke > 6 months before CAS, but not in DM and CAD patients. Conclusion:The incidence of periprocedural complications after carotid artery stenting is acceptable in the center with sufficient experience and confirms the suitability of this method as an alternative to carotid endarterectomy in properly-selected patients. In patients older than 75 years compared with younger we confirmed higher periprocedural risk of stroke/death. Compared to patients without ischemic stroke >6 months before CAS, patients with ischemic stroke >6 months before the CAS have increased risk of periprocedural stroke/death and higher all-cause mortality.

Keywords: carotid stenting, stroke, complications