Vaskulárna medicína 3/2010

Hybridní výkony u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Bohuslav Čertík, PhD., MUDr. Vilém Kuntscher, PhD., MUDr. Richard Šulc, MUDr. Karel Houdek, MUDr. Inka Třešková, MUDr. Andrea Ňaršanská, MUDr. František Šlauf

Úvod, cíl práce: Ateroskleróza je systémové onemocnění a víceetážové aterosklerotické léze u ischemické choroby dolních končetin nejsou vzácností. Cílem práce bylo zhodnotit přínos hybridních výkonů u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin. Metodika: Autoři využili hybridních postupů u 167 nemocných v období 2003–2010. Do skupiny A (N = 114) byli zařazeni nemocní s etapovými a do skupiny B (N = 53) s jednodobými hybridními výkony. Poměr mužů a žen byl 2 : 1, průměrný věk 68,3 ± 6,5 let. Ischemickou chorobou srdeční trpělo 82 (49,1 %), diabetem 76 (45,5 %), poruchami lipidového metabolismu 87 (52,0 %) nemocných, kuřáků bylo 134 (80,2 %). Pomocí statistické analýzy autoři hodnotili střednědobé výsledky rekonstrukcí u obou skupin nemocných. Výsledky: Jedno, dvou a tříleté přežití bylo u skupiny A 96,3; 92,4 a 87,7 %, resp. 92,6; 89,6 a 82,4 % u skupiny B (n. s). Jedno, dvou a tříletá primární průchodnost hybridních výkonů byla 89,4; 76,7 a 69,3 % u skupiny A , resp. 91,0; 70,3 a 64,2 % u skupiny B (n. s.). Závěr: Hybridní výkony u nemocných s víceetážovým postižením u ischemické choroby dolních končetin jsou metodou léčebné volby, která dosahuje kvalitních výsledků. Jednodobé výkony mají výhodu nejen z hlediska nemocného, ale i z ekonomického pohledu kratší hospitalizační doby.

Kľúčové slová: ischemická choroba dolních končetin, víceetážové léze, hybridní výkony

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hybrid procedures in patients with lower extremity arterial occlusive disease

Background: Atherosclerosis is a systemic disease with involvement of various systems. The aim of our study was to evaluate the efficacy of hybrid procedures in patients suffered from lower extremities arterial occlusive disease. Method: Hybrid procedures were used in 167 patients between 2003-2010. Group A (N=114) was created by patients with stage, group B (N=53) with simultaneous hybrid procedures. Men to female ratio was 2:1, an average age was 68.3 ± 6.5 years. 82 (49.1%) patients suffered from ischemic heart disease, 76 (45.5%) had diabetes, 87 (52.0%) dyslipidemia, 134 (80.2%) were smokers. The mid-term results of reconstructions in the both groups were evaluated by statistical analysis. Results: One, two and three years survival was 96.3; 92.4 and 8.,7 % in group A, resp. 92.6; 89.6 and 82.4 % in group B (n. s). One, two and three years patency rate in group A was 89.4; 76.7 and 69.3 %, resp. 91.0; 70.3 and 64.2 % in group B (n. s.). Conclusion: Hybrid procedures in patients with multilevel lower extremities arterial disease are the method of choice with very good long-term results. Simultaneous procedures are advantageous not only for patients but also from economic point of view.

Keywords: lower extremity peripheral arterial occlusive disease, multilevel disease, hybrid procedures