Vaskulárna medicína 1/2020

HIT – funkčný test stanovenia heparínom indukovanej trombocytopénie

Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Ing. Andrea Vážanová, PhD., MUDr. Viliam Lauko, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, MUDr. Martin Schnierer, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Úvod: Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT) je život ohrozujúca komplikácia liečby heparínom (nefrakcionovaným heparínom i heparínom s nízkou molekulovou hmotnosťou-LMWH) (1). Diagnóza HIT je založená na kombinácii klinických nálezov, stanovením 4Ts skóre a laboratórnymi testami (2). Metódy: V našej štúdii sme sledovali súbor 47 pacientov s podozrením HIT. Vzorky všetkých pacientov boli v prvom kroku analyzované niektorým z imunologických testov (ID-PaGIA Heparin/PF4, HemosIL-Acustar HIT IgG, ZYMUTEST HIA Monostrip IgG) na dôkaz prítomnosti protilátok proti komplexu heparín-PF4 (doštičkový faktor 4). Pri pozitivite imunologického testu bola vzorka následne analyzovaná na HIT funkčným testom HIT Alert. Definitívne je možné stanoviť diagnózu HIT až pri pozitívnom výsledku funkčného testu. Výsledky: Súbor tvorilo 47 vzoriek pacientov s podozrením HIT, ktorým bolo imunologickým testom vyhodnotených 34 pozitívnych výsledkov. Ďalším testovaním týchto vzoriek funkčným testom prietokovou cytometriou – kitom HITAlert malo 16 vzoriek pozitívny a 18 vzoriek negatívny výsledok. Záver: Klinický nález, stanovenie 4Ts skóre, výsledky imunologického testu a funkčného testu môžu významne zlepšiť prognózu ochorenia.

Kľúčové slová: heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT), komplex heparín/PF4 (doštičkový faktor 4), imunologické a funkčné testy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HIT – functional assay for the determination of heparin-induced thrombocytopenia

Background: Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a life-threatening complication of heparin therapy (both unfractionated heparin and low molecular weight heparin) (1). The diagnosis of HIT is based on a combination of clinical findings, 4Ts scores and laboratory tests (2). Methods: In our study, we examined a group of 47 patients with suspected HIT. Samples of all patients were analyzed in a first step by some immunoassay (ID-PaGIA Heparin/PF4, HemosIL-Acustar HIT IgG, ZYMUTEST HIA Monostrip IgG) to detect the presence of antibodies against heparin-PF4 complex (platelet factor 4). When the immunoassay was positive, the sample was subsequently analyzed for HIT by the HIT Alert function assay. Definitely, the diagnosis of HIT can be made only after a positive functional test result. Results: The sample consisted of 47 samples of patients with suspected HIT, who were evaluated by 34 immunoassays. Further testing of these samples with a functional flow cytometry assay - HIT Alert kit 16 samples were positive and 18 samples were negative. Conclusion: Clinical findings, 4Ts scores, the results of the immunoassay and functional test can significantly improve the prognosis of the disease.

Keywords: heparin-induced thrombocytopenia (HIT), heparin / PF4 complex (platelet factor 4), immunological and functional assays